Отговорност на държавата

Отговорност на държавата

Източник: ronstik, Getty Images

Имам ли право на обезщетение в следствие на дейността на държавата?

Основата на това право е залегнала в чл. 7 от Конституцията на Република България, където се казва, че „Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица“, като уредбата е разгърната допълнително и в специалния Закон за отговорността на държавата и общините за вреди („ЗОДОВ“).

Гражданите и юридическите лица в Република България имат право да претендират обезщетение от държавата за вредите, причинени им от действия и бездействия на нейните органи, както и в следствие на приемането на незаконосъобразни актове при изпълнение на административната дейност.

ЗОДОВ е специалният закон, който доразвива този конституционен принцип и урежда реда, по който се ангажира отговорността на държавата за дейността на администрацията и правозащитните органи, както и на органите на съдебната власт.

За случаите, неуредени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, отговорността на Държавата се реализира по общия граждански ред на основание правилата на чл. 45-54 ЗЗД.

Този тип отговорност може да бъде търсена в случаи, в които:

 • Гражданин или юридическо лице са претърпели вреди от незаконосъобразен акт на държавен орган, негови действия или бездействия;
 • Граждани са претърпели вреди при задържане под стража, включително като мярка за неотклонение или домашен арест, когато същите са били отменени, както и във всички случаи, в които едно лице е било лишено от свобода в нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи;
 • Гражданин е бил обвинен за извършване на престъпление, като в последствие той е бил оправдан или наказателното производство е прекратено поради давност, както и в случаите, в които гражданин е бил обвинен, но наказателното производство е прекратено поради това, че лицето не е извършило въпросното престъпление.

Гражданин може да търси обезщетение и за всички вреди, претърпени в следствие на прилагане от съда на административна мярка, ако вредите са пряка и непосредствена последица от този акт. Това е възможно, когато решението бъде отменено като незаконосъобразно, при изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер, както и при незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства.

Следва да се отбележи, че едно лице може да се ангажира отговорността на държавата и нейните органи само в случаите, в които е налице следната последователност на действия:

 • Издаден е незаконен акт или действие на държавен орган или длъжностно лице, което е установено по надлежния ред;
 • Лицето е претърпяло вреда, която може да докаже;
 • Налице е причинна връзка между акта на Държавата и претърпените вреди.

Задължителна предпоставка за претендирането на обезщетение е незаконният акт на държавен орган да бъде отменен и обявен по надлежния ред за такъв.

Как да претендирам вреди от насилие при арест

А мога ли да претендирам обезщетение при незаконен адрес – разберете повече

Какъв е видът на отговорността? Трябва ли да се доказва вината?

Отговорността на Държавата в гореописаните хипотези е безвиновна. Това е и основната разлика с общата уредба на непозволеното увреждане, при която задължителна предпоставка е наличието на виновно поведение.

В този смисъл Държавата отговаря за вредите, нанесени от нейните органи и в случаите, в които те не са били наясно с фактическата обстановка или са изпълнявани служебните си задължения на база неправомерна заповед. (чл. 4 от ЗОДОВ).

Вреда е всяко накърняване на права или на законни интереси на дадено лице, като вредите могат да имуществени или неимуществени. Имуществените вреди са тези, в следствие на които са претърпени конкретни загуби или не се е осъществило очаквано и сигурно увеличаване на имуществото. Неимуществените вреди са болки и страдания, които нямат пряко материално изражение за пострадалия, но са накърнили личната му сфера.

Кога отговорността на държавата не може да бъде ангажирана?

В случаите, в които увреждането е настъпило изключително поради вина на пострадалия, то тогава държавата не дължи обезщетение. При хипотезата, в която пострадалият е допринесъл с действията си за увреждането, обезщетението може да се намали съразмерно на приноса на пострадалото лице.

обезщетение надлежана присъда

Отговаря ли държавата при надлежана присъда? Прочетете тук!

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.