Инциденти, свързани с животни

Инциденти, свързани с животни

инциденти с животни

Имам ли право на обезщетение за вреди, причинени от домашни или диви животни?

Инцидентите, причинени от животни, се случват често, но пострадалите рядко знаят правата си. Обикновено жертвите търсят правата си само в изключително тежки случаи, свързани с тежки телесни повреди или смърт.

Съгласно българското право животните са приравнени на вещи. С оглед на това, собствениците им носят отговорност за вредите, които са причинени от тях. Те носят отговорност и в случай, че животното е избягало или се е загубило и тогава е причинило вредите.

С оглед на това, пострадалите могат да търсят обезщетение от собствениците на животните в размер на всички претърпени имуществени и неимуществени вреди.

Как установяваме собствеността на животното?

Най-трудният за доказване факт е собствеността на животното. В хода на съдебния процес най-често се използват свидетелски показания за установяване на собствеността и съдебно-ветеринарни експертизи, които установяват дали ответника по делото в действителност е собственик на това животно.

Кой носи отговорност за вреди от диви животни?

Далеч по любопитен въпрос е кой носи отговорност за вредите от диви живи животни. Вредите могат да бъдат както увреждания на определени хора, така и на имущество или селскостопански култури.

Законовото правило гласи, че отговорност за вреди на диви животни се дължи от лицата, които имат отговорност да стопанисват дивеча. Това са съответните ловни стопанства или физическите или юридически лица, които стопанисват частните ловни стопанства.

За вредите от кафявата мечка и корморана отговорност носи Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Показателното за липсата на знание у гражданите за правата им в подобна ситуация е броят на заведените дела – 3 дела за последните 10 години.

Статистиката е извадена от масивно проучване на съдебна практика, извършено от екипа на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“

Какво трябва да докажем при вреди, нанесени от животни?

На доказване подлежат следните факти и обстоятелства:

 • Кое е животното, което е причинило вредите;
 • Кой е негов собственик;
 • Причинно следствената връзка между животното и настъпването на вредите (че животното ги е причинило);
 • Размера на вредите.

Имам ли право на обезщетение при нараняване на домашен любимец?

Връзката на хората с домашните им любимци често е много силна и загубата на домашен любимец може да доведе до значителни душевни болки и страдания. В случай на причинена телесна повреда или смърт на домашен любимец, имате право да претендирате обезщетение от извършителя на деянието. Въпреки че болката е голяма, паричното обезщетение е единственият начин тя да бъде компенсирана.

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.