надлежана присъда - обезщетение

Всеки гражданин, който е пострадал от незаконни действия на органите на прокуратурата, следствието или МВР, или ако тези институции са увредили негови права и интереси, може да търси обезщетение от съответния орган по реда на Закона за отговорност на държавата за вреди („ЗОДОВ“).

Незаконни са тези действия и актове на държавни и общински органи, които са издадени от некомпетентен орган, не са подписани или издадени в съответната форма или са издадени в несъответствие с изискванията или целта на закона.

Може ли да пострадам от бездействие (както при надлежана присъда)?

Да, това е налице в случаите, когато органът трябва да извърши конкретно действие, но противоправно бездейства.

Пример за вреди от бездействие има, при допускане на надлежана присъда. В този случай човек, който е осъден ефективно да изтърпи наказание „лишаване от свобода“, но след изтичането на съответния период, не е освободен. Съгласно Закона за съдебната власт, Прокуратурата на Република България е компетентният орган, който упражнява надзор за спазване на законността при изпълнение на наказанията. Тя е и отговорният орган, който следва да възстанови претърпените вреди.

Вредите при надлежаване на присъда се изразяват в нарушаване на конституционното право на гражданите на свободно придвижване, упражняване на професия, социални контакти и личен живот, в следствие на бездействието на компетентния орган относно постановяване на акт, с който задържаното лице следва да бъде освободено.

A как да претендирам обезщетение за вреди от незаконно задържане?

Повече за това прочетете в нашата статия на тази тема!

Редът, по който се ангажира отговорността на Прокуратурата, е предвидения в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Подава се иск до компетентния административен съд по мястото на настъпване на увреждането или по постоянния адрес на пострадалия. Размерът на обезщетението се определя от съда по справедливост.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на определени правни проблеми. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.

Публикувано на: 07/02/2020
Антон Филев
Антон Филев в юрист с познания и опит в областта на търговското, наказателното и медийното право. Работил е в адвокатска кантора в Германия, занимаваща се с корпоративно право. Работни езици: английски, немски, български.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.