Трудова злополука

Трудова злополука

Източник: devn, Unsplash

Какво е трудова злополука?

Трудовата злополука е нежелано за всеки работник или служител събитие, което води до възникването на специфична имуществена отговорност на работодателя. Трудовата злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършената работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

За да говорим за трудова злополука, задължително трябва да е налице увреждане, което е резултат от външно въздействие и то да бъде свързано с изпълнение на трудовите задължения. Възможни са различни хипотези, като най-често срещани са злополуките, които се случват през работно време (независимо дали е редовно или извънредно) по изпълнение на трудовите функции.

Възможно е обаче през работно време да претърпите злополука и тя да не се квалифицира като трудова, ако е в резултат на дейност, която няма връзка с работата ви (например счетоводител решава да поправи електрически контакт в офиса). Не е задължително увреждането да стане на работното място, за да е налице трудова злополука, стига то да е настъпило по повод на работата (например травма по време на командировка).

Законодателят е предвидил и няколко случая, когато не са налице основните белези на трудовата злополука, но все пак са приравнени на такива. Това са:
• Пътуване до и от мястото на живеене – например претърпявате ПТП, докато пътувате от основното си жилище до работното си място;
• Пътуване до и от мястото на хранене през работния ден – отново се взима предвид само пътуването. Ако инцидентът се осъществи на самото място на хранене, няма да е налице трудова злополука;
• Пътуване до и от мястото за получаване на възнаграждение.

Какво следва да предприемем?

1. Потърсете медицинска помощ
При претърпяване на трудова злополука е важно да потърсите медицинска помощ за нараняванията Ви и да изискате установяване на неработоспособността Ви. Това става с:
• болничен лист при временна неработоспособност, който най-често се издава от личния лекар;
• експертно решение от ТЕЛК/НЕЛК за трайна неработоспособност;
• удостоверение за смърт от органите по гражданска регистрация при смърт.

Следва да знаете, че всяка злополука следва да бъде декларирана. Това се прави от:
• работодателя, който има задължение в срок от 3 работни дни да я декларира пред териториалното поделение на НОИ или

• пострадалия или неговите наследници – декларирането се извършва от тях при бездействие от страна на работодателят. Срокът е една година от настъпване на злополуката.

2. Участвайте в разследването на злополуката
Всяка злополука може да бъде разследвана, но това задължително се прави при настъпила смърт, при множество пострадали и при очаквана трайна неработоспособност. Разследването има за цел да определи дали злополуката може да се квалифицира като трудова и се извършва от териториалното поделение на НОИ, заедно с Инспекцията по труда.

Компетентен да квалифицира злополуката като трудова е определено длъжностно лице от териториалното поделение на НОИ. То се произнася с разпореждане, с което признава или не трудовия характер на увреждането.

За цялата тази процедура се съставя досие на злополуката. То се съхранява в териториалното поделение на НОИ и достъп до него имат пострадалият или неговите наследници и работодателят. Имайте предвид, че ако злополуката не е обявена за трудова, това не означава, че нямате право на обезщетение на друго основание.

Имам ли право на обезщетение при трудова злополука?

След като една злополука бъде квалифицирана като трудова, за пострадалото лице възникват редица възможности. В зависимост от увреждането, то има право на обезщетение за временна неработоспособност, помощ за рехабилитация, пенсия за инвалидност, помощ за помощно-технически средства и др. Всички тези плащания се дължат от осигурителния орган – НОИ.

Освен тях може да се ангажира и имуществената отговорност на работодателя за претърпените имуществени и неимуществени вреди от злополуката. Обезщетението, което е дължимо от работодателя, се намалява с получените плащания от НОИ. Размерът му зависи от причинените вреди.

Имуществените са свързани най-вече с разходите, които пострадалото лице е извършило във връзка с лечението си. При неимуществените вреди, които се дължат за претърпените болки и страдания, размерът на обезщетението може да варира в широки граници и зависи от продължителността на възстановителния период, възрастта, степента на възстановяване и други факти и обстоятелства.

Обърнете се към нас за консултация по отношение на дължимия размер на обезщетения.

Как да получа обезщетение от работодателя?

Често се случва, когато едно увреждане бъде квалифицирано като трудова злополука, работодателят да се съгласи да изплати обезщетение доброволно, без да се минава през съд. Това се осъществява чрез подписване на споразумение между работодателя и пострадалия работник или служител. Следва да се отбележи, че доброволното уреждане на случая винаги е по-бързо от съдебното, но съдържа риска от това работодателят да предложи значително по-ниско обезщетение на работника. Затова е препоръчително преди подписване на такова споразумение и в хода на преговорите да се извърши консултация със специалист, който да Ви помогне да получите справедливо обезщетение.

Ако работодателят откаже доброволно заплащане, може да търсите правата си по съдебен ред. В този случай Ви препоръчваме да се обърнете към специалист.

Навременната реакция и търсене на правна помощ при трудова злополука е изключително важна, тъй като могат да се предотвратят редица нежелани последици. Така че не се колебайте да се свържете с нас – Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“, ако имате нужда от услугите ни.

  • Заяви консултация

  • Как може да се свържете с нас?

    Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
  • Пуснете файловете тук или
    Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
      Моля прикачете приложения, ако има такива.