Как да претендирам вреди от насилие при арест

Всеки гражданин, чиито права са били нарушени, вследствие на насилие при арест, както и на други незаконни действия на органите на Министерството на вътрешните работи, има възможността да търси обезщетение от съответния държавен орган. Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (накратко „ЗОДОВ“) вменява на държавата, общините и техните органи и длъжностни лица отговорността за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия, което е и правното основание да се търси обезщетение по реда на този закон. Такова правото имате и при упражненио насилие при арест.

Задържане (арест) и престой в полицейско управление в хипотеза на насилие

При изрично посочени в Закона за Министерството на вътрешните работи обстоятелства, полицейските органи могат да задържат лице.

В някои хипотези законодателството на Република България позволява на полицейските органи, с оглед качествено и резултатно изпълнение на длъжността, да използват сила при задържане. Употребената сила трябва да е пропорционална на оказаната съпротива.

Според статистиката 1/3 от задържаните лица в Република България са станали жертва на насилие при арест и/или насилие по време на престоя в съответното районно управление. В случаите на особено насилие е налице превишаване на полицейските правомощия от страна на органите на реда, което се изразява най-често в шамари, ритници, удряне с палки, душене, блъскане и т.н.

Какъв е редът?

Исковете се предявяват винаги срещу органа, отговорен за нанесените вреди.

Исковете се завеждат пред съответния административен съд, най-често според мястото на задържането, респективно районното управление, където е бил отведен арестуваният или по неговия постоянен адрес.

Какво обезщетение може да се претендира?

Размерът на обезщетението зависи от вида вреди, които сте претърпял. При претендиране на обезщетение за имуществени вреди, настъпили вследствие на насилие при арест, обикновено размерът им се основава на направените разходи за лечение и възстановяване, както и на пропуснатите ползи за съответния период.

При претендиране на обезщетение за неимуществени вреди, размерът винаги се определя от съда по справедливост и след преценка на цялостната обстановка в конкретния случай. Размерът зависи от вида и степента на употребеното насилие, причинените болки и страдания, чувства на страх, унижение, накърнено достойнство, беззащитност и т.н. Отказът за адвокатска защита също безспорно представлява основание за претендиране на обезщетение. Степента на вината на причинителя също се отразява върху размера на вредата и на обезщетението.

Какви са условията за претендиране на обезщетение?

За да се претендира успешно обезщетение за вреди, настъпили от полицейско насилие, трябва да се докаже, че са превишени правомощията на полицейските органи и те са използвали повече сила, отколкото законът им позволява. Вредите трябва да са безспорно доказани.

Имуществените вреди се доказват с документи, удостоверяващи тяхното съществуване като например медицинско удостоверение, бележки за платени разходи за лечение, възстановяване и т.н.

Неимуществените вреди се доказват по-трудно, тъй като те са част от психичните преживявания на лицето. Въпреки това доказаната степен на употребено насилие влияе върху преценката на съда за размера на обезщетението. Неимуществените вреди могат да бъдат доказани с експертиза от психолог или психиатър, със свидетелски показания, както и по други начини, в зависимост от случая.

При невъзможност за доказване на употребата на насилие при арест, не може да се реализира отговорността на държавата и нейните органи по този ред.

С оглед гореизложеното, ако смятате, че органите на реда неправомерно са употребили сила по време на задържане или впоследствие по време на престой в РУ, непременно трябва да потърсите ефективен начин за защита на правата си.

Публикувано на: 10/01/2024
Антон Филев
Антон Филев в юрист с познания и опит в областта на търговското, наказателното и медийното право. Работил е в адвокатска кантора в Германия, занимаваща се с корпоративно право. Работни езици: английски, немски, български.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.