трудова злополука

Трудова злополука представлява увреждане на здравето, настъпило при или по повод извършването на работа. За да бъде признато едно увреждане за трудова злополука, то трябва да бъде установено след провеждане и при спазване на административна процедура, която се състои от уведомяване и разследване на инцидента от Националния осигурителен институт („НОИ“). Повече за трудова злополука може да научите от нашата статия на тази тема.

Разследване на трудова злополука

Уведомление до НОИ

За да сте стигне до разследване на трудовата злополука, първо трябва да бъде уведомен осигурителния орган за настъпилото увреждане. Това се осъществява чрез декларирането на инцидента пред съответното териториално поделение на НОИ. Декларирането може да се направи от работодателя или от работник, или негов наследник.

Много често работодателите не спазват процедурата и не уведомяват НОИ за настъпилата трудова злополука. В такъв случай, работникът трябва да извърши уведомяването сам. За това има установени законови срокове, които ако не бъдат спазени, това може да затрудни разследването на инцидента.

Кога се провежда разследване?

Разследването не е задължителен етап и се извършва по преценка на органите на НОИ. То е задължително обаче при:

 • смъртна злополука;
 • увреждане на повече от трима работещи;
 • злополука, която може да доведе до инвалидност;
 • злополука по повод нетравматично увреждане;
 • декларирана от работника или негов наследник злополука.

Как започва разследването?

Разследването започва със заповед от ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ по повод подадено искане от работодателя или от пострадалото лице.

Участници в разследването на трудова злополука

Това са представители на Националния осигурителен институт, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, както и по един представител на работодателя и на работниците. Право да участва има и пострадалият, или неговите наследници. Участието в разследването е много сериозна възможност, чрез която работникът да следи за законосъобразното му протичане.

Действия по разследването

Разследването на трудовата злополука трябва да установи конкретните обстоятелства и причини за нейното възникване, вида на уврежданията, както и всички други данни, които ще подпомогнат съответното териториално поделение на НОИ да се произнесе за характера на злополуката.

По време на разследването се събират доказателства във връзка с претърпяното увреждане. Такива се предоставят и от работодателя, и от работника. Участието в разследването е важно, защото по този начин, пострадалият може да изисква събирането на различни доказателства, както и да предоставя събрани от него, които са важни за определянето на инцидента за трудова злополука.

Протокол от разследването

Резултатите от разследването се оформят в протокол, който съдържа данни за:

 • Пострадалото лице и осигурителя;
 • Мястото, времето и свидетелите на злополуката;
 • Специфичното физическо действие, извършвано от пострадалия в момента на злополуката, и свързания с това действие фактор на средата;
 • Отклонения от нормалните действия и условия на средата;
 • Начина на увреждане и материалния фактор, причинил увреждането;
 • Допуснати нарушения на нормативните актове и лицата, които са ги допуснали и др.;

Протоколът от разследването задължително се връчва на пострадалото лице. Предвиден е 3-дневен срок, в който могат да бъдат подадени писмени възражения срещу констатациите в протокола. Това е особено важно, защото в протокола може да не са взети предвид някои доказателства или да се набляга предимно на тези, предоставени от работодателя.

Как можем да Ви съдействаме?

Това зависи главно от момента, в който сте потърсили нашето съдействие. На първо място, можем да Ви помогнем за уведомяване на осигурителния орган и започване на производството по установяване на трудова злополука. В самото разследване ще осигурим защитата на Вашите права и изискаме извършването на всички необходими действия.  

Разследването на трудова злополука е основен етап в процедурата по установяването й. Консултирането със специалист е препоръчително в повечето случаи, поради спецификата на процедурата и възможните грешки, които могат да бъдат допуснати. Има множество закони и подзаконови нормативни актове, спазването на които трябва да бъде проследено от специалист (например правилата на Кодекс за социално осигуряване (глава пета), Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, Закон за здравословни и безопасни условия на труд -­ чл. 23, Кодекс на труда­ чл. 289 и 290 и др.)

Публикувано на: 07/02/2020
Borislav Simplichev
адв. Борислав Симпличев
Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.