домашен любимец блъснат от автомобил

Как да претендирам обезщетение, ако Вашият домашен любимец бъде ударен от превозно средство?

От юридическа гледна точка животните не са субект на правото, съответно не са носители на права и задължения и не могат да извършват правни действия. Те са обект на правото и в теорията и практиката се приравняват на вещ.

Все по-често обаче съдебната практика отчита голямата значимост на домашните любимци в ежедневието на съвременния човек. Поради това законът и съдилищата допускат претендиране на обезщетение, ако Вашият домашен любимец претърпи инцидент на пътя.

Кога имам право на обезщетение?

Всяко увреждане, което Вашият домашен любимец претърпи навън, може да подлежи на обезщетяване. Най-честата хипотеза за това е удар от превозно средство при разходка. Следва да Ви обърнем внимание, че за да избегнете такъв риск е препоръчително винаги да разхождате домашния си любимец, независимо какъв е той (куче, котка и т.н.), с нашийник и повод.

Свободното разхождане на домашен любимец може да се разглежда като съпричиняване на инцидента, при което размерът на обезщетението се намалява. Обезщетение Ви се дължи, както ако на Вашия домашен любимец е причинено само увреждане, например счупен крайник, така и при фатален инцидент.

Какви действия следва да предприемете?

Най-важно е да потърсите специализирана ветеринарномедицинска помощ, с която може да ограничите вредните последици върху домашния ви любимец от инцидента. Съобщаването за произшествието на телефона за спешни случаи  „112“ е от значение за доказване настъпването на събитието. Ако случката е видяна от други лица, то опитайте се да потърсите техни контакти с оглед възможността техните показания да се ползват при едно бъдещето съдебно дело.   

Какъв е размерът на обезщетението?

Обезщетение може да се търси, както за имуществените, така и за неимуществените вреди. Имуществените вреди ще представляват не само разходите, направени за лечение, но и пазарната оценка на домашния любимец при смъртен случай.

Неимуществените вреди са свързани с обстоятелството, че животните са в специални отношения на привързаност със своите стопани и допринасят за качеството на живот на последните. Загубата или увреждането на един домашен любимец е безспорно травмиращо за стопанина му събитие и подлежи на обезвреда.

Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя по справедливост и зависи от степента на болка и страдания, времетраенето на отглеждането, както и негативния отпечатък върху психологическото състояние на стопанина.

На кого се дължи обезщетение?

Обезщетението е дължимо на лицето претърпяло вече споменатите имуществени и неимуществени вреди. Това най-често следва да е собственикът на кучето или лицето, което го отглежда, дори и същия да не е собственик от вещноправна гледна точка.

В съдебната практика е застъпено становището, че собствеността върху домашен любимец не се припокрива и не се състои единствено и само в доказване на изпълнението на задължението за регистрация/деклариране на кучето в съответната община. Неизпълнението на това задължение не води до невъзможност за претендиране на обезщетение, а би могло да има значение единствено относно евентуалното ангажиране на административнонаказателната отговорност на собствениците.

Какъв е редът за претендиране?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. В случай че спорът не може да бъде разрешен доброволно завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3.Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено в т.2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 07/02/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.