Обида или клевета

Обида или клевета

Източник: Khosro

Обидата и клеветата са престъпления, насочени срещу личността и засягането на доброто име и авторитет на човек. Този тип деяния са уредени от Раздел VII на Наказателния кодекс, като представляват престъпление от частен характер. Това означава, че всеки пострадал може да подаде тъжба в съда, без участието на прокуратурата.

Наред с наказателноправната защита, пострадалите от обида или клевета имат право да заведат и граждански иск за обезщетение на неимуществените вреди (отрицателни емоции, стрес или депресивни състояния), претърпени вследствие на деянието.

Какво е обида?

Обидата е такъв тип действие, при което някой казва или извършва нещо унизително за честта или достойнството на другиго.

Обидата може да бъде нанесена лично или в отсъствие на дадено лице, като важният момент е, че тя трябва да бъде възприета – лично или чрез оценката на трети лица, станали свидетели на въпросното действие.

Като обидни действия могат да бъдат възприети уронващи честта и достойнството обиди или жестове, насочени срещу Вашето добро име, авторитет или самооценка, като е важен и контекстът, в който са нанесени същите – да не бъдат отправени на шега, а ясно към накърняването на честта и достойнството.

Обидата може да не е нанесена във Ваше присъствие, но трябва да е несъмнено ясно, че е насочена към Вас. Може да са били изречени обидни изрази пред трето лице, група хора, посредством публикации в медии, в телефонен разговор, с писмо или мейл.

Как да се защитя, ако съм потърпевш от обида?

Защита може да се получи по наказателноправен и гражданскоправен ред. По наказателноправен ред защита се постига чрез подаването на тъжба до съда. При това производство потърпевшият трябва да докаже факта на нанасянето на обида, както и вредите от това деяние. Наказанието е глоба от 1000 до 3000 лева, като съдът може да наложи и наказание „обществено порицание“.

Важно е да се отбележи, че ако потърпевшият е отвърнал с обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.

Наказанието се увеличава, ако обидата е:

 • нанесена публично;
 • разпространена чрез печатно произведение или друг начин;
 • отправена е към или от длъжностно лице или представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията.

По гражданскоправен ред защита се постига чрез завеждане на граждански иск за непозволено увреждане, чрез който се претендира обезщетение за претърпените имуществени или неимуществени вреди.

Няма пречка двата вида защита да бъдат съчетани с присъединяването на гражданския иск в наказателното производство или при паралелно водене на двата процеса.

Какво представлява клеветата?

Клеветата е разгласяването на позорно обстоятелство или приписването на престъпление на друг. Оповестяването на подобни обстоятелства трябва да е станало пред друго лице, в отсъствието на човека, за когото става дума.

Информацията трябва да е едновременно невярна и позоряща, за да бъде квалифицирана като клевета. Това е умишлено престъпление – т.е. този, който отправя клеветническите твърдения, трябва да е искал да Ви опозори и да разпространи невярна информация.

Как да се защитя, ако съм потърпевш от клевета?

При клеветата отново може да се защитите по наказателноправен и гражданскоправен ред. При тъжбата за набеждаване тъжителят следва да докаже, че твърденията, разпространени за него, не са верни.

Наред с възможността за претендиране на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди по граждански ред, наказанието, което може да бъде наложено на извършителя на това престъпление от частен характер, е глоба от 3000 до 7000 лева и/или обществено порицание. Глобите при Обида и Клевета се заплащат в полза на държавния бюджет, а не на пострадалия.

Ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления, деецът не се наказва.

Как можем да Ви помогнем, ако сте жертва на обида или клевета?

В случай, че сте станали жертва на обида или клевета, екипът на Delikti.bg може да ви предостави консултация, на която да ви посъветваме дали Вашата претенция е основателна.

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.