Как да претендирам обезщетение при обида и клевета от медийна публикация

Какво е обида и клевета, нанесени от медийна публикация?

Основните понятие за обида и клевете бяха разяснени в друга наша статия. По-особен е случаят, когато тези действия са извършени в медийна или дигитална среда.

Обидата, нанесена чрез медийна публикация, е налице, когато автор в електронно или печатно издание публикува нещо унизително за честта или достойнството на другиго.

Клеветата е разгласяването чрез публикация (вкл. медийна) на позорно обстоятелство или приписването на престъпление на друг. Информацията трябва да е едновременно невярна и позоряща, за да бъде квалифицирана като клевета.

Как мога да получа защита?

Можете да получите защита както по граждански, така и или наказателен път. Наказателноправната защита се осъществява чрез подаване на тъжба до съда, в която пострадалият следва да опише естеството на обидата и клевета и да предостави всички доказателства за това обстоятелство. В този случай пострадалият замества прокурора и следва да извърши пълно доказателство на обстоятелствата, при които е извършено деянието.

За да бъде възприето дадено действие като обида и/или клевета от медийни публикации, трябва да са налице следните предпоставки:

  • да има разпространени чрез статия във вестник или електронно издание неверни, позорящи и уронващи честта и достойнството факти;
  • от които да са настъпили неимуществени вреди, изразяващи се в емоционални и психологически сътресения, както и до увреждане на репутацията;
  • да има причинна връзка между разпространените факти и причинените вреди.

Двата вида производства мога да се водят паралелно.

От кого мога да претендирам обезщетение?

Обезщетението може да се претендира както от автора на статията, така и от публикувалия журналистическа статия. Последният носи солидарна отговорност по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите (накратко „ЗЗД„) като възложител на друго лице на работата по съставяне на печатни материали, за вредите, причинени при изпълнението на тази работа.

Къде остава свободата на словото?

В съдебната практика се обръща внимание, че според член 39 от Конституцията на Република България, както и според Европейската конвенция за правата на човека свободата на словото не е абсолюта. Нейните граници са там, където започва уронването на честта и достойнството на другиго.

Как ще бъде определена сумата, която мога да получа за претърпените от мен вреди?

Обезщетението за неимуществени вреди в хипотезата на чл. 45 от ЗЗД се определя от съда в съответствие с установения в чл. 52 от ЗЗД принцип за справедливост. Справедливо означава да бъде определен от съда онзи точен паричен еквивалент на всички понесени от конкретното увредено лице болки, страдания и неудобства – емоционални, физически и психически сътресения, които намират не само отражение върху психиката му, но му създават и социален дискомфорт за определен период от време, а понякога и реална възможност за неблагоприятни бъдещи прояви в здравословното му състояние и които в своята цялост представляват конкретните неимуществени вреди.

Как можем да Ви помогнем?

В случай, че сте станали жертва на обида или клевета, нашият екип може да Ви предостави консултация, на която да Ви посъветваме дали вашата претенция е основателна. Съгласно Законът за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.

В случай че желаете да претендирате правата си, нашият екип може да Ви представлява както в наказателното, така и в гражданското производство.

Какъв е редът за претендиране?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/фирма, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. В случай, че спорът не може да бъде разрешен доброволно, завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3.Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено в т.2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 07/02/2020
Антон Филев
Антон Филев в юрист с познания и опит в областта на търговското, наказателното и медийното право. Работил е в адвокатска кантора в Германия, занимаваща се с корпоративно право. Работни езици: английски, немски, български.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.