Изображение: Генерирано с ChatGPT

В България, като във всяка държава, Законът за движение по пътищата определя правата и задълженията на всички участници в пътното движение, включително пешеходците. Разбирането на тези правила е от съществено значение за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия и за гарантиране на личната безопасност. В тази статия адв. Георги Георгиев обзорно разгледа какви са правата и задълженията на пешеходците в България, какви санкции могат да бъдат наложени при нарушения и как може да се обжалва една глоба.

Правата на пешеходците

Пешеходците в България се ползват с редица права, които им гарантират безопасност на пътя. Те включват:

 • Право на предимство на пешеходни пътеки: когато пешеходец се намира на пешеходна пътека, той има предимство пред моторните превозни средства, освен ако на пешеходната пътека има светофарна регулация, която е в полза на превозните средства. Това не се отнася обаче до релсовите превозни средства.
 • Достъп до тротоари и пешеходни зони: Пешеходците имат право да използват тротоарите и зоните, предназначени изключително за пешеходно движение.

Задълженията на пешеходците

Задълженията на пешеходците са създадени с цел поддържане на реда и безопасността на пътя. Те включват:

 • Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкета на пътното платно. Пешеходците могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница: когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани; или при пренасяне или тласкане на обемисти предмети, когато с това се затруднява движението на другите пешеходци.
 • Спазване на светофарната сигнализация: Пешеходците трябва да пресичат на зелен светофар и да изчакват при червен.
 • Преминаване на пешеходни пътеки: Необходимо е да се пресича на местата, обозначени за това, като пешеходни пътеки. Преди да навлязат на платното за движение, пешеходците могат да сигнализират за намерението си чрез подаване на сигнал с ръка -лява или дясна ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя. Сигналът обаче не освобождава пешеходците от задължението, преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с разстоянието до приближаващите се превозни средства и с тяхната скорост на движение.
 • Използване на светлоотразителни елементи: Препоръчително е носенето на светлоотразителни елементи през нощта или при лоша видимост.

Санкции при нарушения

При неспазване на правилата, пешеходците могат да бъдат санкционирани с глоби (между 20 и 50 лв.), чиято стойност зависи от типа на нарушението. Например:

 • Пресичане при червен светофар може да доведе до глоба от 50 лева.
 • Неспазване на правилата за движение по тротоарите и пешеходните пътеки може да резултира в глоба от 20 лв.

Обжалване на глоби

В случай, че пешеходец счита, че глобата е наложена несправедливо, той има право да обжалва. Процесът на обжалване включва подаване на писмена жалба до съответния съд в 14-дневен срок от получаване на наказателното постановление или фиша. Важно е жалбата да съдържа всички необходими доказателства и аргументи, които подкрепят позицията на пешеходеца.

Процедура на обжалване:

 1. Подаване на жалба: Жалбата трябва да бъде адресирана чрез органа, издал акта, до съответния административен съд, като се посочват детайлите на случая и аргументите за обжалването.
 2. Разглеждане на жалбата: Съдът ще насрочи заседание, на което и двете страни (пешеходецът и представителят на органа, наложил глобата) ще имат възможност да представят своите аргументи.
 3. Съдебно решение: Въз основа на предоставените доказателства и аргументи, съдът ще вземе решение относно обжалването. То подлежи на последващ контрол от горестоящ съд.

Възстановяване на съдебни разходи:

Ако съдът отмени глобата, пешеходецът може да поиска възстановяване на съдебните разходи. Това включва такси за адвокати, съдебни такси и други разходи, направени в процеса на обжалване.

Ролята на адвоката

В такива ситуации, ролята на адвоката е изключително важна. Професионален правен съвет и представителство пред съда могат значително да увеличат шансовете за успешно обжалване на глобата. Адвокатите, специализирани в областта на административнонаказателното право, могат да помогнат в идентифицирането на правните основания за обжалване, подготвянето на необходимите документи и процесуалното представителство в съда.

Заключение

Безопасността на пътя и спазването на правилата за движение са от решаващо значение за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия. Пешеходците в България трябва да бъдат осведомени за своите права и задължения, както и за процеса на обжалване на глоби. При наличие на правни въпроси или необходимост от обжалване, търсенето на професионална правна помощ е ключът към защита на личните права и интереси на пътя.

Още за правата на пешеходците и при ПТП можете да научите оттук.
Ако сме пострадали при инцидент, свържете се с нас за консултация. Можем да поемем Вашата съдебна защита, а Вие ще дължите възнаграждение само при успех.

Публикувано на: 27/03/2024
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.