Снимка: Unsplash

Пешеходците са участници в движението по пътищата, които разполагат с гарантирана от закона възможност да преминават през пътното платно, включително по пешеходна пътека и да очакват от друго лице – в случая водач на моторно превозно средство (МПС), да ги пропусне. Правото на преминаване през пътното платно при наличие на пешеходни пътеки или места, сигнализирани по друг начин, се допълва от правото на предимство, с което пешеходците разполагат.

Какви задължения имат пешеходците?

Законът за движението по пътищата предвижда определени задължения за пешеходците. В случаите, при които тези правила се нарушат и се стигне до пътнотранспортно произшествие, ще бъде налице съпричиняване от тяхна страна.

А какви задължения имат водачите на пътни превозни средства?

Законът за движението по пътищата (ЗДВП) въвежда задължение за водачите на пътни превозни средства да бъдат изключително внимателни и предпазливи към пешеходците. Акцентира се върху безопасността на лицата, която законодателят определя като уязвими, а именно – децата, както и хората с трайни увреждания, в частност към слепите, които се движат с бял бастун, към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун, и към престатенилите хора – изброените лица не носят отговорност за съпричиняване независимо от своето поведение.

Необходимо е да се осигури предимство на пешеходците от момента, в който те стъпят на пешеходна пътека. В този случай задължението на водача на пътното превозно средство да намали или да спре е безусловно, като в случая е без значение дали моторното превозно средство приближава пешеходната пътека или вече я преминава. Това задължение се отнася за всяка пешеходна пътека, независимо каква по вид е предвид съществуващите – тя може да бъде очертана с широки непрекъснати линии, успоредни на оста на пътя или да бъде очертана с две непрекъснати линии напречно на оста на пътя и които се използват само на места, регулирани със светлинни сигнали.

Какво разбираме под понятието „пешеходна пътека“?

Законът за движението по пътищата дава легална дефиниция на понятието „пешеходна пътека“. Съгласно нея, това е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, която е предназначена за преминаване на пешеходци. В случаите, когато има кръстовище, то пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.

Преминаване през пътното платно – различните места, където това може да се случи

Въпросът за правата на пешеходците е предмет на множество дискусии. Съгласно едно от преобладаващите мнения, правото на пресичане на пътното платно на пешеходеца е абсолютно, като е без значение дали пешеходецът го е направил при спазването или не на установените за него задължения. Обратно на това, други считат, че правото на пешеходеца е относително и е зависимо от спазването на установените правила. Поради наличието на разногласия, пред Върховния касационен съд (ВКС) е бил поставен въпросът: Абсолютно ли е правото на пешеходеца при пресичане на пътното платно?

При отговора си, ВКС разграничава хипотезите в зависимост от мястото на пресичане, а именно:

  • на специално очертана за целта пешеходна пътека,
  • на място, което е продължение на тротоара или бордюра,
  • на регулирано със светофарна уредба място и
  • на нерегламентирано за тази цел място.

Тълкувателно решение № 2 от 22.12.2016 г. по тълк. д. № 2/2016 г. на Върховния касационен съд (ВКС) е затвърдило следните положения:

  • Когато е налице специално очертана за целта пешеходна пътека или дори да няма маркировка върху пътното платно, но да е сигнализирано мястото с пътен знак, обозначаващ пешеходна пътека, то пешеходецът притежава абсолютно право да пресича пътното платно, на което право адресира задължението на всички водачи на моторни превозни средства да го пропускат и да не застрашават живота и здравето му.
  • По аналогичен начин се тълкува и правото на пешеходеца да премине по продълженията на тротоарите и банкетите.
  • Когато пешеходец преминава през регулирано със светофарна уредба място, неговото право да пресече пътното платно отново е абсолютно и безусловно. Но в в тези случаи пешеходците трябва да се съобразяват с вида на светлинния сигнал и да преминат само когато той е разрешаващ.
  • По изключение се дава възможност на пешеходците да пресичат на нерегулирани места – това се отнася за случаите извън населени места и по двулентови двупосочни пътища в населени места, в случите когато няма пешеходна пътека в близост. Но в този случай правото на пешеходците не е абсолютно – водачите на пътни превозни средства нямат задължения да ги пропуснат.

Във всички случаи следва да се отбележи, че правилата за пресичане следва да бъдат спазвани. В противен случай би било налице съпричиняване от страна на пешеходците.

Въпреки че статистиката показва спад на пътните инциденти с пешеходци, такива все още има. В тези случаи пешеходците разполагат с определени права, които възникват, когато пострадат от пътнотранспортно произшествие. Вследствие на претърпян инцидент на пътя пред тях стои възможността да претендират обезщетение за имуществени и неимуществени вреди .

Автор: Габриела Костова

Редактор: Георги Георгиев


Публикувано на: 15/02/2024
Avatar photo
Габриела Костова
Габриела Костова е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Габриела специализира в адвокатското дружество, като подпомага работата на адвокатите особено активно в областта на гражданския и изпълнителния процес.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.