Пожар
Какви са вредите от настъпил пожар, как се доказват и кой отговаря за тях?

Възможните вреди, които могат да бъдат претърпени при пожар могат да бъдат както имуществени (да е увредено или изцяло унищожено Ваше имущество) или неимуществени (да е увредено Вашето здраве или да сте претърпели болки и страдания). Не е изключена хипотезата, в която вследствие на пожара са причинени и двата типа вреди.

Към кого можете да насочи претенцията си за обезщетение?

  • На първо място – Застраховател

Ако сте застраховали имуществото, което е засегнато от пожара или ако имате сключена застраховка „живот“ или друга (напр. „болничен престой“ или т.н.), то Вие сте избрали по-лесния и разумен начин да бъдете обезщетени.

При настъпване на застрахователно събитие пожар, трябва да уведомите органите на реда на спешен тел. 112 за събитието.

Следващата стъпка е, доколкото няма риск за Вас, е да предприемете действия по предотвратяване на разпространението на пожара, за да избегнете увеличаване размера на вредите.

Третото нещо е да се свържете с Вашия застраховател и да следвате стриктно указанията му, за да не се окажете в ситуация, в която не сте изпълнили някое от задълженията си по договор (но не се тревожете – и в тази ситуация може да има изход).

  • На второ място – виновното лице

Ако нямате сключена застраховка, която да покрие вредите, които сте претърпели във връзка с Вашето здраве или имуществото Ви, може да предявите претенцията си към виновното лице.

За да претендирате обезщетение от него обаче е нужно виновният да бъде установен по надлежния ред. А при този тип деяния често е много трудно откриването на извършителя.

Повечето пъти, ако има съмнение за умишлен палеж, ще бъде проведено досъдебно производство. Установяването с присъда на виновното лице значително би улеснило процеса на претендиране на обезщетение!

Възможно е отговорност за възникнал пожар да носи и някоя фирма, държавен или общински орган. Всяка ситуация изисква задълбочена проверка, за да се установи чия отговорност може да бъде ангажирана за обезвреда на последиците от пожар.

Какво е важно да знам при настъпил пожар?

Винаги, когато мястото на пожара бъде посетено от органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, те съставят протокол и биха могли да Ви издадат удостоверение. То има характер на официален документ и винаги съдържа извод относно причината за възникването на пожара.

Съдебната практика и нашият опит обаче показват, че независимо какво е вписано като предполагаема причина за пожара, действителната причина може да е различна. Независимо какво е записано, няма пречка изводът да бъде оборен по съдебен ред. Допустими биха били всички доказателствени средства, за да се разкрие обективната истина.

Така че, дори да сте претърпели инцидент, свързан с пожар и в протокола за него да е отразена причина, която смятате че би Ви възпрепятствала да защитите правата си, не губете надежда! Дори да имате само съмнения за друга причина или за конкретно виновно лице, може да се обърнете към нас за съдействие.

Как нашият екип може да Ви помогне, ако сте пострадали при подобен инцидент?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща със застрахователя (ако има такъв) и/или отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено по-горе в т. 2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 27/02/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.