стъкло счупено камък

Нека си представим следната ситуация: шофирате своя автомобил и внезапно усещате удар в предното стъкло. Заглеждате се и виждате счупено стъкло вследствие на камък или друг предмет, който е бил буквално „изстрелян” от гумите на автомобила пред Вас. Очевидно този изхвърчал камък Ако нямате застраховка „Каско“ на автомобила си може да се окаже така, че сте претърпели вреди в сериозен размер за подмяна на предното стъкло на автомобила Ви, а не знаете от кого да претендирате обезщетение.

Как е възможно да се развие ситуацията при счупено стъкло на автомобил?

  • Вариант първи

Водачът пред Вас дори не е разбрал за ситуацията и е продължил по пътя си.

  • Вариант втори

Водачът е спрял, тъй като сте му подали звуков или светлинен сигнал. Започва спор кой е виновен и кой не. Независимо дали водачът пред Вас е спрял или не, вие трябва да уведомите органите на КАТ за настъпилото произшествие и да искате съставянето на протокол за ПТП.

На пръв поглед, виновен за деянието трябва да е водачът на автомобила пред Вас. Той би отговарял за причинените вреди в съответствие с общия принцип, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

От къде обаче може да възникне проблем в случая?

Когато деянието не може да се квалифицира като „виновно“ – т.е. водачът на автомобила пред Вас не следва да отговаря за причинените Ви вреди, тъй като това по-скоро е случайно събитие. На същото основание не може да бъде ангажирана отговорността и на неговия застраховател по застраховка „Гражданска отговорност”. Справка за наличие на застраховка за наличие или липса на гражданска отговорност може да направите свободно в интернет страницата на Гаранционния фонд.

Тогава кой е виновен?

Ако пътят, на който е станало произшествието, е част от републиканската пътна мрежа, отговорност, съгласно Закона за пътищата, носи „Агенция пътна инфраструктура”, а ако пътят е част от общинската пътна мрежа – съответната община, на територията на която се намира. Дали един път е общински или републикански е определено с постановление на Министерски съвет.

Агенцията, съответно общината, осъществява дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските пътища. Агенцията и общините осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени с правилника за прилагането на закона.

С други думи – АПИ или съответната община отговарят за вреди, настъпили в резултат на съприкосновение на предмет (камък или друго), с Вашия автомобил, тъй като не са изпълнили задължението си да поддържат изправни и чисти пътищата от републиканската, съответно общинската пътна мрежа.

Какъв е редът за защита

Доказването на съдебен иск за поправяне на вредите от изхвърчал камък или друг твърд предмет от пътното платно, включва:

  • настъпването на ПТП на конкретен пътен участък, механизмът на това ПТП и настъпването на вреди вследствие на това ПТП и
  • размерът на вредите, наличие на задължение на ответника по иска да извършва поддръжка на съответния пътен участък.

Какво нашият екип може да направи за Вас

1. Ще направим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/лица, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение от неосъществен контрол над животното. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 11/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.