Грешки при деклариране на трудова злополука

Какви са често срещани грешки при деклариране на трудова злополука?

Настоящата статия цели да обърне внимание по отношение на някои грешки при деклариране на трудови злополуки. Ако имате нужда от допълнителна информация или искате да използвате безплатна правна консултация, може да се свържете с нас: https://www.delikti.bg/contact-us/.

В настоящата статия ще изброим няколко основни грешки, които се допускат от пострадалите в трудови злополуки или техните наследници. Тези грешки могат да доведат до отпадане на правото на обезщетение.

Цялата процедура по установяване на трудовата злополука започва с нейното деклариране. Това се прави от работодателя или пострадалия или неговите наследници, при бездействие от страна на работодателя.

Непотърсване на медицинска помощ

Особено важен момент преди декларирането е медицинския преглед на пострадалото лице. Всеки пострадал работник следва да бъде прегледано от медицинско лице, за да може да бъде установена неговата неработоспособност или смърт.

Това става с болничен лист, експертно решение от лекарска комисия или удостоверение за смърт. При прегледа трябва да се спомене, че причината за злополуката е трудова, за да бъде отбелязано това в болничния лист например.

Неточно описание

Една от основните грешки при попълването на декларацията до НОИ е неправилното и непълно описание и квалифициране на инцидента. Неспоменаването на важни обстоятелства относно инцидента в декларацията може да има решаващо значение за компетентните органи и съответно непризнаването на злополуката за трудова.

Непредставяне на всички документи

С декларацията следва да се представят и всички медицински документи, които установяват увреждането и съответно неработоспособността на пострадалия. Затова е много важно те да се пазят и предяват пред органите по разследване на злополуката.

Липса на свидетели

Важен момент е и представянето на писмени обяснения от пострадалия и от свидетели на инцидента при подаването на декларацията. Те следва да са ясни и пълни, за да може да се изясни цялата фактическа обосновка около злополуката. Следва да се отбележи, че може да посочите свидетели на инцидента, които следва да бъдат изслушани от компетентната комисия.

Непредставяне на трудов договор

Не трябва да се пропуска и представянето на трудов договор, за да се установи връзката между пострадал и осигурител. Самата декларация се изготвя в 4 екземпляра и копие от приложенията се предоставят на съответното териториално поделение на НОИ.

Декларирането на трудова злополука е първият и основен етап в процедурата по установяването и. Въпреки наличието на задължение това да се извърши от работодателя, често това не се случва, с цел избягване на осигурителни плащания.

Консултирането със специалист, преди деклариране от страна на пострадалото лице, е необходимо в повечето случаи, поради спецификата на процедурата и възможните грешки, които може да се допуснат.

Колко от споровете, свързани с трудови злополуки, стигат до съд?

Борислав Симпличев
Борислав Симпличев
Борислав Симпличев е старши юрисконсулт с опит в административното, дружественото, гражданското право и гражданския процес. Работата му включва изготвянето на правни становища и анализи на широк кръг юридическа тематика.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.