Фитнес площадка - тренировка

В средата на 2019 г. Районен съд – Шумен постанови решение, с което осъди Община Шумен да заплати на пострадало лице обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди вследствие на злополука, настъпила на открита фитнес площадка. Съдът прие, че общината трябва да заплати обезщетение в размер на 3000 лева, за нанасяне на вреди.

Какви са конкретните факти по случая?

Инцидентът се случва в гр. Шумен в средата на 2018 г. Двама съпрузи отиват на фитнес-площадка, за да проведат обичайните си тренировки. При използването на един от уредите, обозначен като „гребане“ и представляващ тренажор , седалката пропаднала и ръцете на жената останали заклещени между железата. Вследствие на повредата на уреда били нанесени травматични увреждания, силни болки и дори се наложила медицинска помощ.

Защо отговаря общината при инцидент на фитнес площадка?

Фитнес площадката, която е публична общинска собственост на територията на град Шумен, е била в неизправност, което е довело до счупването на уреда. Няма спор, че общината, в качеството си на собственик, трябва да поддържа в добро и най-вече безопасно общо състояние на уредите, монтирани на площадката.

В резултат от неизпълнението на това нейно задължение, съдът е приел, че Община Шумен да заплати обезщетение в размер на 3000 лева по повод счупване на фитнес уред „Гребен тренажор“, монтиран на откритата фитнес площадка.

Общинските площадки са предоставени на гражданите за обществено ползване с цел задоволяване на определени нужди и повишаване стандарта и качеството на живот. Целта не би могла да бъде постигната, ако не може да се реализира отговорност за непозволено увреждане, вследствие на недостатъчно качествена поддръжка.

Ето защо е от първостепенно значение да се вмени задължение за обезопасяване и поддръжка на отговорните за състоянието на площадката лица. Респективно, при настъпването на инциденти трябва да бъде реализирана отговорността на задълженото лице – било то общината или предприятието, отговорно за поддръжката на площадките.

Какво обезщетение Ви се полага?

Всички вреди, пряка и непосредствена последица от непозволено увреждане, подлежат на обезщетяване. В хипотеза на настъпило увреждане на територията на открита общинска фитнес – площадка, вредите, които следва да бъдат обезщетени, са имуществени и/или неимуществени.

Имуществените вреди са например паричните разходи за медицински преглед, лечение, лекарства и всичко необходимо за възстановяването. Размерът на обезщетението на имуществени вреди е точно определим на база представените доказателства за извършените разходи.

Неимуществените вреди вследствие на подобно злополука могат да се изразяват в претърпените физически болки, страдания, психическия дискомфорт, пониженото настроение, преживения стрес и т.н. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди съдът определя по справедливост.

Справедливостта при определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди не е абстрактна. Тя е строго обвързана от обективно съществуващи факти – вид, значимост, продължителност, интензитет на претърпените негативни промени в неимуществената сфера на пострадалия и т.н.

Как нашият екип може да Ви помогне, ако сте пострадали при подобен инцидент?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с представители на Общината, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завежда гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. При успешен изход на делото, образуваме изпълнително дело, ако общината вече не е платила задължението си доброволно. Можем Ви окажем адвокатска защита (отново без авансово плащане от Ваша страна) и пред частен съдебен изпълнител.

Публикувано на: 17/03/2020
Avatar photo
Кристиана Тинчева
Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.