Представяне

Представяне

Кои са принципите, с които накратко може да се опише идеята за сайта Delikti.bg?

  • Достъпна информация и достъп до правосъдие
  • Достъпна информация
  • Качествена правна помощ

Тук може да намерите разбираемо разяснение на Вашите права, както и как може да реагирате, ако те са увредени. На сайта е и единствената по рода си статистика за брой, количество, вид и присъден размер на обезщетения от непозволено увреждане, като идеята е тези данни постоянно да се обновяват.

Нашата цел е до края на 2022 г. да имаме пълно обобщение на непозволеното увреждане и утвърдената по него съдебна практика, заедно със съответните инфографики, статистики и анализи.

Как?

Платформата цели да предостави информацията, необходима на хората, претърпели непозволено увреждане за претендиране на съответното обезщетение.

Затова решихме да направим този уебсайт, използвайки утвърден модел – получаване на възнаграждение за нас, единствено в случай на успешно приключване на делото.

Какво е деликт?

Терминът „деликт“ произхожда още от римското право, където неправомерните деяния са били групирани в две групи – престъпления („crimina“) и деликти („delictum“). В днешно време деликтът е уреден с общата забрана да не се вреди другиму. Нарушението на тази забрана поражда деликтното право. Отделните хипотези на деликта вече определят кога едно лице отговаря за вредите, които е причинило, докъде се простира границата на неговата отговорност или кога едно лице отговаря за действията на друго.

В гражданското право отговорността за вреди е договорна и деликтна. Договорната отговорност цели да защити интереса нещо да се случи (да се плати уговореното възнаграждение, да се предаде изработената вещ и т.н.).

Деликтната отговорност има за цел да възстанови положението максимално близко до това, което би било, ако не беше извършено нежеланото деяние и не беше настъпила негативната промяна. Лицето, което е извършило правонарушението и носи отговорност за него, се нарича „делинквент” или „увреждащ“, а „пострадалият“ или „увреденият“ е кредиторът на обезщетението.

Кои сме ние?

Страницата delikti.bg е собственост и се управлява от Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.  Повече за екипа може да намерите тук.

Ако сте претърпели инцидент и считате, че имате право на обезщетение, екипът на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ предлага консултации, като може да се свържете с нашия екип посредством формата за контакт тук: https://www.delikti.bg/contact-us/.