Заплаха

Какво представлява заплашването и кога е налице?

Заплашването е противоправно действие, което е регламентирано със своите правни последици, както в гражданското, така и в наказателното право. Като деяние то винаги води до основателен страх на лицето, към което е отправена заплахата. Липсата на основателен страх води съответно до липса на заплахата като противоправно действие.

Разменени реплики между близки приятели, роднини, които дори и да съдържат изрази като „ще те убия“, „ще ти счупя ръцете“ и т.н., но не пораждат страх у заплашваното лице, не представляват заплаха. Затова преценката се прави за всеки конкретен случай и се вземат предвид множество различни фактори. Следва да се има предвид, че заплашването може да се извърши не само чрез устна реч, но и писмено, както и с действия (пример: размахване на огнестрелно оръжие).

Значението на думата „заплаха“ откриваме в речниците като: 1. възможност, вероятност да се случи нещо лошо; угроза.; 2. закана за извършване на нещо

Основателен страх като последица от заплахата

Както вече стана ясно, за да говорим за заплаха следва извършеното действие да е възбудило или да има възможност да възбуди основателен страх у ответното лице. Наличието или липсата на този елемент се определя най-вече от психиката на пострадалия.

Възможността за възбуждане на страх е строго субективно усещане при всеки човек. Едни и същи „реплики“ могат да бъдат възприети по различен начин от двама човека. Страхът може да се породи, както ако действието се отнася до личността на заплашвания или негови близки, така и когато обект е негово имущество (пример: „ще ти запаля къщата, ако не ми я продадеш“). 

Какво трябва да предприема, ако бъда заплашен?

Най-важното и своевременно действие след като заплашването е приключило е сигнализирането на полицейските органи. Това ще осигури както бърза защита спрямо заплашеното лице, така и сериозно доказателство за извършеното противоправно деяние.

При наличие на свидетели, които също са възприели деянието, несъмнено е хубаво да потърсите начин за контакт с тях, поради възможността показанията им да бъдат използвани в едно бъдещо съдебно дело.

Не на последно място от заплахата могат да се породят негативни последици у здравето на човек. Търсенето на медицинска помощ, при която да се установи разстройството на личността, е благоприятно, както за възстановяване здравето на лицето, така и за писменото документиране на влошеното здравословно състояние.

Имам ли право на обезщетение при заплашване?   

обезщетение заплаха

 

Заплашването като противоправно деяние води до възможност за обезщетение на вредите, които са произлезли от него. Без съмнение обезщетение може да се търси, както за имуществените, така и за неимуществените вреди.

  • Неимуществените вреди от своя страна се дължат за претърпения стрес, увреждане на психиката и всякакви други негативни последици, засегнали личността на лицето. Размерът на обезщетението за тях може да варира в широки граници и зависи от продължителността на възстановителния период, възрастта на пострадалия, степента на увреждането и други факти и обстоятелства.
  • Имуществените могат да се породят от сключването на някаква сделка (най-често някакво разпореждане с имущество), която е направена именно поради възникването на основателен страх у заплашеното лице. Също така такива вреди могат да се породят, ако лицето е извършило разходи с цел премахване на последиците от заплахата (разходи за медицинска помощ; разходи за защита на дома и др.)   

Мащабно проучване на съдебната практика извършено от екипа на Delikti.bg, показа че все още гражданите не търсят защита на своите права при наличие на заплашване. За периода 2016 – 2018 г. в Районен съд – Бургас са постановени едва 8 осъдителни решения, при които средният размер на присъденото обезщетение е 3000 лв. Една от основните причини е незнанието у гражданите за възможността да търсят защита на своите права.

Как можем да Ви помогнем?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице, на която адвокатите от правния екип на Адвокатско дружество Георгиев и Петров се опитват да договорят най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. При липса на споразумение – завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Хонорарът и начинът, по който следва да бъдат заплатени таксите следва да бъдат договорени след консултация, която можем да ви предложим. Съгласно Закона за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.

3. Ако има образувано наказателно дело във връзка с конкретния инцидент, то екипът на АД Георгиев и Петров може да Ви представлява в хода на наказателното производство.

Важно е да се отбележи, че в наказателното дело може да бъдат предявени гражданските искове, с оглед спестяване на допълнителни разноски.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и екипът на АД Георгиев и Петров ще Ви представлява пред частен съдебен изпълнител, посредством който ще получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки на длъжника или други подходящи действия.

Публикувано на: 29/05/2023
Borislav Simplichev
адв. Борислав Симпличев
Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.