Вреди от токов удар

Имам ли право на обезщетение от токов удар?

Токов удар е налице при подаване на ток с анормално напрежение от захранващата мрежа. В тези случаи електроуреди, непригподени да работят с толкова високо напрежение, често биват повредени.

Кога и от кого можем да претендираме обезщетение?

Ако вследствие на високо напрежение, подадено от електрическата мрежа, някой Ваш уред се е повредил или е спрял да работи, Вие може да търсите обезщетение, на първо място, от застраховател при наличие на застраховка за късо съединение или токов, или при липса на такава застраховка – от електропреносното си дружество (ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про)или в случай на неправилен монтаж – от лицето, което грешно е свързало уреда с електрическата мрежа. В определени случаи електропреносното дружество ще е длъжно да обезщети претърпените от Вас вреди и разноски за ремонт.

В кои случаи имам право на обезщетение?

На първо място, за да получите обезщетение за вредите, настъпили в следствие на токов удар трябва да има рязък скок на напрежението в мрежата, в следствие на което включените уреди да са получили много голям пик на входното напрежение. Това подлежи на доказване чрез експертни мнения на техници и други вещи лица, като този факт е и най-същественият елемент на доказване в едно подобно съдебно производство.

На следващо място, трябва да се установи, че въпросните увредени уреди са Ваша собственост. Това става чрез или чрез предоставяне на касови бележки, фактури или гаранционни карти за увредените уреди, макар и срокът по тях да е изтекъл, или със свидетелски показания или други доказателствени средства, от които съдът да се убеди, че уредите са Ваша собственост. Това е стъпката, която, макар и привидно очевидна, осуетява множесто пъти спечелването на искове за обезщетение.

Всяко електропреносно дружество следва да установи граници на променливото напрежение, при които не отговаря за евентуално причинени вреди. Обикновено това е уредено в общите условия на съответното дружество.

Средно установеният максимум за такова непротивоправно увеличение в напрежението е 10 % от нормата. Ако отскокът е по-малък, то електропреносното дружество може и да не е в нарушение.

На следващо място, трябва да се докаже причинно-следствена връзка между увеличението на напрежението и претъпените от Вас вреди. За целта трябва да се докаже изправността на Вашите уреди преди настъпване на токовия удар. Най-вероятно ще се запитате как се доказва неизправност на нещо, което вече не работи? За радост законът е помислил по този въпрос, като е указал, че тежестта на доказване за този факт е на ответника (т.е. този, срещу който сте предявили иска си). Не вие трябва да доказвате, че електроуредът е изправен, а обратното – ответникът трябва да докаже, че е неизправен.

Повечето електропреносни дружества предвиждат в общите си условия, че не носят отговорност за нанесените от токовия удар вреди, ако той се дължи на независещи от тях причини. По тази причина е много важно каква е причината за настъпването на токовия удар, което отново е въпрос на доказване.

Какво нашият екип може да направи за Вас?

1. Ще направим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/лица, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение.

3. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

За да разберете какъв е редът за търсене на обезщетение при токов удар, може да се обърнете към екипа на delikti. bg

Публикувано на: 11/03/2020
Доника Ставрева
Доника Стеврева е юрист с интереси в областта на международното право. Интересите и са основно в гражданското право и правата на човека, като напоследък работи засилено с трудовоправни и медицинскоправни въпроси.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.