Как се определят съдебните такси и разноски

Съдебните такси и разноски са разходите към съда, които участник в съдебния процес може да бъде принуден да заплати. Разходите могат да бъдат две групи – държавни такси и съдебни разноски. Таксите и разноските по делото се определят въз основа на цената иска. Цената на иска по дела за неимуществени вреди са в размер на търсената сума.

Какви са държавните такси?

В зависимост от вида на предявения иск, държавната такса е различна – в едни случаи е твърда сума (проста такса), а в други е процент от материалния интерес по делото (пропорционална такса). Задължение на съда е да определи дължимите такси и да укаже на страната да ги внесе.

Какво ще стане, ако не внеса държавна такса?

В едни случаи може да се стигне до неизвършване на съответното действие от съда, за което се дължи такса. В други случаи може да се стигне,  например до прекратяването на делото за ищеца или недопускане на насрещния иск – за ответника.

А разноските?

Разноските представляват разходи, свързани с воденето на делото, които също се определят от съда. Най-често те биват депозити за съдебни експертизи, за разпити на свидетели, за особен представител, за гаранция и други. Последица от тяхното невнасяне най-често е неизвършване на съответното действие, за което не е внесен определеният от съда депозит.

Разноските се понасят от страната, в чийто интерес е събирането на доказателството. Например, ако ищецът е поискал да бъде назначена съдебна експертиза за доказване на механизъм на пътно транспортно произшествие, но не е внесъл депозита за нея, съдът няма да укаже на вещото лице да работи по поставените от ищеца задачи. Това  може да доведе до отхвърляне на иска като недоказан.

Мога ли да се освободя от такси и разноски?

Да, в определени в закона случаи* – когато задължението за такси и/или разноски към съда би създало невъзможност на страната да получи достъп до правосъдие, като:

 • ищците по искове за издръжка;
 • искове на работници, произтичащи от трудови правоотношения;
 • исковете за вреди от непозволено увреждане от престъпления, за което има влязла в сила присъда или
 • когато съдът признае, че лицето няма достатъчно средства да ги заплати.

Как мога да се освободя от такси или разноски?

 • с изрично искане до съда. До момента на приключване на производството по подаденото искане за освобождаване от държавна такса, включително и чрез обжалване на акта, с който искането е прието за неоснователно, съдът не разполага с правомощието да изисква от лицето внасяне на дължимата държавна такса, респ. да връща подадената искова молба или жалба поради неизпълнение на указанието за внасяне на такса.
 • По молба на страната, като във всеки конкретен случай, съдът взема предвид определени предпоставки, в това число и здравословното състояние на лицето, подало молбата.

*Освобождаване от такси и разноски
Гражданскопроцесуален кодекс, Чл. 83. (1) Такси и разноски по производството на делата не се внасят:

 • 1. от ищците – работници, служители и членове на кооперации, по искове, произтичащи от трудови правоотношения;
 • 2. от ищците – по искове за издръжка;
 • 3. по искове, заведени от прокурор;
 • 4. от ищеца – по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда;
 • 5. от назначените от съда особени представители на страна, чийто адрес не е известен.

(2) Такси и разноски по производството не се внасят от физически лица, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да ги заплатят. По молбата за освобождаване съдът взема предвид:

 • 1. доходите на лицето и на неговото семейство;
 • 2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
 • 3. семейното положение;
 • 4. здравословното състояние;
 • 5. трудовата заетост;
 • 6. възрастта;
 • 7. други констатирани обстоятелства.

В тези случаи разноските по производството се плащат от сумите, предвидени от бюджета на съда.

Публикувано на: 05/02/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.