разтопен асфалт дондуков

На 11.05.2020 г. столичните шофьори бяха неприятно изненадани от новопоявил се разтопен асфалт – дефект на пътната настилка на бул. „Дондуков“ и на множество улици в община „Подуяне“. Асфалтова смес изби по софийските улици в резултат от сгрешена технология при запълване на дупките през есента на миналата година (според становището на Общината). Десетки автомобили и пешеходци затъваха в разтопения асфалт.

Имуществените отношения между Столична община и фирмата-изпълнител на ремонтните дейности ще бъдат уредени на база сключения между тях договор. Какво да правят обаче собствениците на автомобили, чиито гуми бяха увредени или спукани вследствие на разтопения асфалт? Въпросът за отговорността в тази сутиация е частен случай на общия въпрос:

разтопен асфалт дондуков
Снимката е от фейсбук групата Ж.К. „Хаджи Димитър“ official

Кога и за какво отговаря общината при неподдържани пътища?

Отговорността за поддържката на пътищата в България е на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) и общините. Ако пътят, на който е станало увреждането, е част от републиканската пътна мрежа, отговорност носи „Агенция пътна инфраструктура”. Ако пътят е част от общинската пътна мрежа – отговаря съответната община, на територията на която се намира. Дали един път е общински или републикански е определено с постановление на Министерски съвет.

Улиците, булевардите, площадите, обществените паркинги в селищата и зелените площи за обществено ползване за собственост на общината, в чийто граници се намират. Съгласно закона за движение по пътищата, лицата, които стопанисват пътя, са длъжни да го поддържат в изправно състояние, да сигнализират незабавно препятствията по него и да ги отстраняват във възможно най-кратък срок.

Препятствие на пътя е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението. Общината следва да възстанови всички вреди, които са резултат от съпрукосновение с нарушен участък от пътното покритие. На Общината е вменено задължението да изгражда, поддържа и ремонтира пътищата, поради което неизпълнението на тази дейност, осъществима от нейни работници и служители, е основание за ангажиране на отговорността й при настъпили вреди за собствениците на автомобили или пешеходците.

Има ли значение вината?

Ако на Вашия автомобил са причинени вреди в резултат от разтопения битум, то може да търсите обезщетение от Столична община. Нейното противоправно бездействие (в случая на служители на Общината, на които тя е възложил изпълнението на горепосочените задължения) за поддръжка и ремонт на общинските пътища, води до единствения такъв извод. Натоварените с тези дейности лица не са извършили дължимите действия по своевременно привеждане на пътния участък на столичните улици в изправно състояние, като това тяхно бездействие законът презюмира като виновно.

Каво мога да претендирам?

В този случай Столична община отговаря за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от неподдържането на пътя – спукани или увредени гуми, тяхната смяна, почистване на джанти и др. Дължимото обезщетение се определя от претърпените вреди, като се взима действителната пазарна стойност на увреждания към момента на настъпването на вредите. Ако се стигне до съдебно предявяване на претенция за заплащане на обезщетение, съдът го определи като ползва заключението на вещо лице.

Какво нашият екип може да направи за Вас?

1. Ще направим опит за доброволно уреждане на спора с Общината и опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение от Столична община. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. При успешен изход на делото,ще образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 12/05/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.