пешеходец при инцидент на пътя

Какви права имам като пострадал пешеходец при пътнотранспортно произшествие (ПТП)?

С настоящата статия ще се опитаме да изясним кои лица законът регламентира като пешеходци, кога те се считат за пострадали при ПТП, техните основни права и практически съвети за получаване на справедливо обезщетение.

Кои участници в движението законът регламентира като пешеходци?

Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя.

За пешеходци се считат и лицата:

 • 1. които бутат или теглят детска или инвалидна количка, велосипед, мотопед или мотоциклет;
 • 2. лица, които са с трайни увреждания придвижването им се осъществява посредством инвалидна количка.

Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или банкет на пътното платно. Те могат да се движат по платното за движение, което е противоположно на посоката на движение на пътните превозни средства.

При пресичане на първо място се избира безопасно място за това – пешеходна пътека, светофарна уредба или място с добра видимост и от двете страни.

Как пешеходец може да пострада при ПТП?

Пътнотранспортно произшествие е събитие с превозно средство, предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

Участник в пътнотранспортно произшествие е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.

Пострадал е всяко лице, което е претърпяло телесно увреждане в резултат на ПТП. От значение е пострадалото лице дали има вина за настъпилото произшествие. Виновното лице, дори да е претърпяло телесно увреждане или смърт, няма качеството „пострадал“.

Разберете повече за телесните повреди в нашата статия по темата

С какви права разполага пострадалият пешеходец при настъпване на ПТП?

 • Право на медицинска помощ. Травмите следва да бъдат удостоверени от медицинско лице в официален документ. Това е от съществено значение за доказване на вредите на по-късен етап;
 • Право на уведомяване на полицейските органи на МВР (на тел. 112 или по друг начин);
 • Право на болничен, поради временна неправоспособност;
 • Право на обезщетение за претърпяното увреждане.
Пътно произшествие

Участвах в катастрофа – каквo трябва да знам?

Кои увреждания подлежат на обезщетяване?

На обезщетяване подлежат всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от произшествието. Вредите могат да бъдат както имуществени, така и неимуществени.

Имуществените вреди са свързани с претърпяна имуществена вреда от лицето-пострадал. Когато пешеходец претърпи увреждане, вследствие на настъпило ПТП, имуществените вреди най-често са извършените разходи за лечение, за лекарства, за рехабилитация и възстановява и т.н.

Неимуществените вреди са претърпени болки, страдания, притеснения и тревоги, които са настъпили в резултат на виновното поведение на шофьора на автомобила. Тези вреди не могат да бъдат остойностени и затова съдът определя техния размер по справедливост. Обезщетението зависи от продължителността на възстановяване, степента на увреждане, възрастта на пострадалия пешеходец и т.н.

За да може съдията да оцени случилото се по най-обективния начин, следва да му бъде представена максимално много информация. Това включва всякакви официални документи, издадени от орган на реда или медицинско лице, както и свидетели, които да потвърдят фактическата обстановка. Процесуалният закон обаче въвежда множество ограничения в това доказване, което изисква намесата на квалифициран юрист при тези дела.

Кога други лица могат да претендират обезщетение?

Обезщетение за претърпени неимуществени вреди при настъпила смърт при ПТП се дължи на неговите близки. Лицата, които могат да претендират неимуществени вреди, вследствие на настъпила смърт при ПТП на техен близък, са:

 • – неговите деца;
 • – съпруг/а,
 • – родители;
 • – отглежданите, но неосиновени деца;
 • – отглеждащия такива деца;
 • – лицата, с които починалият е живял на съпружески начала без брак;
 • – братята и сестрите;
 • – баба и дядо,
 • както и всяко лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалото лице.

Кога е налице съпричиняване при произшествие с пешеходец?

За да е налице съпричиняване, е необходимо пострадалото лице със свои неправомерни действия да е допринесло за настъпване на увреждането си.

При пресичане на платното за движение пешеходците са длъжни да преминават пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

 • 1. преди да навлязат на платното за движение, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства;
 • 2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;
 • 3. да спазват светлинните сигнали и сигналите на регулировчика;
 • 4. да не преминават през ограждение от парапети или вериги. Извън населените места и по двулентови двупосочни пътища в населените места, когато в близост до пешеходците няма пешеходна пътека, те могат да пресичат платното за движение и извън определените за това места, но при спазване на изброените правила.

Когато не е спазено някое от гореизброените правила, е налице съпричиняване.

Какъв е редът за претендиране на обезщетение и как можем да Ви съдействаме?

Можем от Ваше име да претендираме обезщетението по доброволен ред от застрахователната компания на виновния водач. Застрахователят има 3-месечен срок, в който трябва да се произнесе като определи размера на застрахователното обезщетение или откаже изплащането на последното.

Ако Вашата претенция не бъде напълно или изцяло удовлетворена, ще защитим правата Ви пред граждански съд с образуване на гражданско съдебно производство.

Когато имаме настъпило сериозно увреждане или смърт на пешеходец, задължително процедурата преминава през етапа на наказателното производство, където също можем да Ви представляваме.

Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие. Срокът за претендиране на обезщетението е 5 години от датата на настъпване на инцидента.

В заключение

Колкото и внимателни да сме на пътя, много често се случват инциденти. Всеки участник в движението следва да бъде отговорен и да съзнава риска, който носи, независимо дали е водач, пешеходец или пътник. Ако всеки от нас спазва правилата за движение, със сигурност черната статистика за „войната по пътищата“, която чуваме ежедневно от всякакви източници, не би звучала толкова страшно.

1724
бр. ПТП

През 2018 г. в България са станали 1724 пътнотранспортни произшествия, в които е пострадал или починал пешеходец – това са приблизително 25% от всички пътнотранспортни произшествия по данни на МВР.

Photo by Nguyen Nguyen

Публикувано на: 22/04/2023
Anabel Manastirska
Анабел Манастирска
Анабел Манастирска е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“. Притежава опит в областта на облигационното, семейното и международното частно право. Анабел има богата практика в областта на правото на Европейския съюз, по-конкретно Регламент № 261/2004 г. Работи с внимание към детайлите и професионализъм към всеки индивидуален казус. Работни езици: български, английски,

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.