Снимка: Unsplash, Diana Polekhina
Снимка: Unsplash, Diana Polekhina

Какво е телесна повреда?

Телесната повреда е противоправно действие, което води до увреждане на здравето, засягане на анатомичната цялост и физиологичните функции на човека и/или причиняване на психически дискомфорт. Най-често телесните повреди възникват при побой и спречквания, като конкретната квалификация на вида телесна повреда (лека, средна или тежка) се извършва от съда в хода на съдебното производство срещу извършителя. Телесната повреда е и престъпление против личността и като такова подлежи на наказателно преследване.

Телесната повреда само „телесна“ ли е?

Разстройствата на психиката и други претърпени болки и страдания, вследствие на виновно и противоправно действие също представляват вид телесна повреда, т.е. не само физическите увреждания са такива.

Видове телесни повреди?

В зависимост от степента на увреждане на здравето, законодателят разграничава три основни вида телесни повреди – тежка, средна и лека. За определянето на вида на телесната повреда се вземат под внимание различни критерии – създадена ли е опасност за живота, налице ли е загуба на орган или функция на тялото, колко продължително е увреждането и т.н. Разграничението между отделните видове телесни повреди има значение, както за процесуалния ред за защита, така и за размера на дължимото възнаграждение.

Пример за лека телесна повреда: физическа болка, временно разстройство на здравето, но без опасност за живота, страдания, причинени от противоправното действие и други.

Пример за средна телесна повреда: отслабване на зрението, слуха, затруднение на речта и/или движението на крайниците и други части от тялото, счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и/или говоренето, наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина и други

Пример за тежка телесна повреда: загуба на зрението, орган, детеродната способност и/или продължително разстройство на съзнанието и други

Особености:

  • Когато на пострадалия са нанесени няколко по вид телесни повреди най-тежката повреда поглъща по-леките. Например, ако вследствие на нападение сте загубили зрението си (тежка телесна повреда) и едновременно с това слухът Ви е временно отслабен (средна телесна повреда), то престъплението се квалифицира като тежка телесна повреда.
  • Не се вземат предвид прогнозите за бъдещо подобрение на пострадалия с помощта на лекарска помощ.
  • Ако от противоправното деяние е причинена определен вид телесна повреда, но с течение на времето и причинно-следствения процес се стигне до влошаване на здравословното състояние и до по-тежка телесна повреда, крайната квалификация е на по-тежката, макар да е настъпила след време.

Какво обезщетение може да получите?

Нанасянето на телесни повреди само по себе си представлява непозволено увреждане, т.е. вид деликт. Предвидените от закона санкции зависят от квалификацията на телесната повреда и всички обстоятелства, относими към противоправното деяние, като наказанията могат да бъдат различни по размер глоби, пробация или дори лишаване от свобода.

Освен законоустановените санкции, могат да се претендират обезщетения за неимуществени вреди, т.е. болки и страдания. Те също зависят от вида на телесната повреда, начина, който е нанесена и ред други правнорелевантни факти и обстоятелства.

При претендирането на обезщетение за неимуществени вреди, които са в пряка причинно-следствена връзка с нанесената телесна повреда, трудно може да се прогнозира точния размер на сумата, която съдът ще присъди. Според съдебна практика обаче обезщетенията при телесни повреди обикновено варират (посочените размери са ориентировъчни):

  • при лека телесна повреда – 500 – 10 000 лева;
  • при средна телесна повреда – 5 000 – 150 000 лева;
  • при тежка телесна повреда – 20 000 – 250 000 лева.

Екипът на Delikti.bg и Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ може да Ви помогне както в наказателното производство срещу извършителя, така и в производството по претендиране на имущество и неимуществените вреди. Възнаграждение ще дължите единствено при успех!

Публикувано на: 06/02/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.