Обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на незаконно обвинение

Дължи ли се обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на незаконно обвинение?

Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди („ЗОДОВ“) всеки гражданин подлежи на обезщетение за претърпените от него имуществени и/или неимуществени вреди, причинени от разследващите органи, прокуратурата или съда.

Изрично установено е положението, при което вредите са настъпили като последица от обвинение в извършване на престъпление, ако лицето бъде оправдано или ако образуваното наказателно производство бъде прекратено поради това, че деянието не е извършено от лицето или че извършеното деяние не е престъпление, или поради това, че наказателното производство е образувано след като наказателното преследване е погасено по давност или деянието е амнистирано“

Всеки, чието обвинение попада в някоя от изброените хипотези, има право да претендира овъзмездяване на претърпените вреди.

Какви вреди, резултат от незаконно обвинение, следва да бъдат обезщетени?

Потърпевшите от незаконосъобразно наказателно преследване могат да заведат иск за обезщетение на понесените имуществени и/или неимуществени вреди.

Имуществените вреди, резултат от незаконното обвинение, могат да се изразят например в пропуснати ползи, ако незаконно обвиненият е бил лишен от правото и възможността да упражнява трудовата си дейност по причини, свързани с наказателното производство. Не непременно обаче настъпват имуществени вреди като последица от разглежданото деликтно проявление.

Неимуществените вреди не могат да бъдат материализирани, тъй като те са част от вътрешния душевен свят на човек. Те имат предимно морален характер и са свързани с индивидуални преживявания. В случай на незаконосъобразно наказателно преследване, неимуществените вреди могат да бъдат пряко следващи от нарушения на правото на свободно придвижване и/или на възможността за осъществяване на нормални социални контакти.

Неимуществените вреди могат да се изразяват в притеснения от несправедливо осъждане, стрес, уронване на репутацията сред обществото, страх, негативни последствия в личния живот, безпокойство, влошаване на здравословното състояние и във всевъзможни други проявления.

Какво обезщетение може да се претендира, вследствие на незаконно обвинение?

Размерът на обезщетението на имуществените вреди, ако има такива, е точно определим. Той е в пряка зависимост от конкретни загуби или нереализирани доходи.

Размерът на обезщетението за неимуществените вреди се определя от съда по справедливост (чл. 52 ЗЗД вр. с чл. 2, ал. 1, т. 3 ЗОДОВ). Константната съдебна практика е непротиворечива по въпроса за липсата на абстрактност в понятието „справедливост“.

При определяне размера на обезщетението на неимуществените вреди съдът е длъжен да се ръководи от конкретни, обективно съществуващи при всеки отделен случай обстоятелства. Особени важни са продължителността, интензитета и характера на увреждането. Съдът следва да обсъди и стандарта на живот за периода на противоправното деяние.

Обстоятелствата, които съдът е длъжен да вземе предвид, са например тежестта на повдигнатото обвинение, видът и продължителността на мерките  за неотклонение, ако са наложени такива, продължителността на наказателното производство, цялостното отражение на деликта върху живота на потърпевшия и всяка друга релевантна информация.

Обезщетение за неимуществени вреди, вследствие на незаконно обвинение

Прилагайки принципа на справедливостта като нравствено-етично понятие и съобразявайки икономическите условия и стандарта на живот в страната към периода на увреждането, съдът определя основателния размер на обезщетението за репариране на претърпените неимуществени вреди.

По какъв ред може да се претендира обезщетение?

Исковете за обезщетение на вреди, причинени от незаконно обвинение, се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс. Искът се предявява пред компетентния съд по настоящия адрес на увредения или по мястото, където е настъпило увреждането. Ответник е органът, чието поведение е причинило вредите, в случай на незаконосъобразно обвинение в извършване на престъпление – Прокуратурата на Република България.

За делата по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се внася обикновена държавна такса, определима по тарифата на Министерски съвет. Не се внасят предварително суми за разноски по делата или по изпълнението.

В съдебните производства по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди задължително участва прокурор.

Когато деликтното деяние попада в обхват на незаконното обвинение на органа, който е прекратил производството или съда, който е постановил оправдателната присъда, е вменено задължение за оповестяване на това чрез средствата за масова информация. Това обаче се случва само при изрично изразяване на желание от заинтересованото лице и представлява своеобразна репарация на неблагоприятните последици за лицето.

Ако сте били незаконно обвинени и попадате в разгледаните от настоящата статия хипотези, то несъмнено трябва да потърсите овъзмездяване на понесените негативни последици. Защитата на правата и законните интереси в тези случаи е от съществено значение за борбата с произвола и несправедливостта.

Екипът на delikti.bg може да Ви осигури консултация, чрез която да се даде оценка на шанса от предявяване на иск с разглежданото основание. Съгласно Закона за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.

Публикувано на: 13/06/2022
Avatar photo
Кристиана Тинчева
Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.