задържане МВР

Как да претендирам обезщетение за вреди от незаконно задържане?

При определени обстоятелства, органите на полицията могат да ограничат правото на свободно придвижване на всяко едно лице за срок до 24 часа, като го отведат в териториална структура на МВР. Всяко задържане става въз основа заповед на орган на МВР, при спазването на определена процедура, на база конкретни основания и при спазване на закона.

В повечето случаи се допускат редица нарушения, като неспазването на реда за задържане се явява и основание за отмяна на самото задържане. Всеки, чието задържане е обявено за незаконно с влязъл в сила съдебен акт, може да претендира обезщетение за причинени неимуществени вреди.

Исковете се завеждат пред административния съд по мястото на увреждането – там, където е било задържано лицето или по настоящия адрес на увредения. Исковете се завеждат срещу органите, от чиито незаконни актове, действия или бездействия са причинени вредите.

При какви условия мога да претендирам обезщетение?

За да бъде основателен Вашият иск, трябва да са налице едновременно следните предпоставки:

  • да има незаконосъобразен акт (или действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата или общината, при/или по повод изпълнение на административна дейност), които да са отменени по съответния ред;
  • да има вреда от този акт, действие или бездействие;
  • да има причинна връзка между акта ( действието или бездействие и настъпилия вредоносен резултат.

При липса на някой от елементите не може да се реализира отговорността на държавата или общината по посочения ред.

В тази връзка, от изключително значение е при задържане, което считате за неоснователно, да обжалвате заповедта, която задължително следва да Ви е била връчена. Обжалването на тези актове е единственият начин за борба с полицейското насилие и репресия.

Какво обезщетение мога да претендирам?

От значение за определяне размера на въпросното обезщетение е посочването на конкретните негативни последици, които незаконното задържане е причинило – стрес, безпокойство (лично и на роднини), промяна в начина на живот и отношенията с колеги или близки.

В случай че сте претърпели вреди от незаконно задържане, екипът на delikti.bg може да ви предложи консултация, на която да бъде оценен шанса от предявяване на иск за обезщетение на това основание.

Настоящата статия не представлява правна консултация и цели да обърне внимание на някои аспекти по отношение на дължимите такси и разноски в съдебното производство. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.

Публикувано на: 07/02/2021
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.