Как да претендирам вреди от необезопасен строеж?

Кога един строеж е необезопасен?

Според действащата нормативната уредба (Наредба №2 от 22.03.2004 г.) строителните площадки в населените места, по пътища или на територията на действащи сгради се ограждат с временни плътни огради, съгласно изискванията на съответната общинска администрация, и се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост – и със светлинни сигнали.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци. За преминаването на пешеходци над изкопи трябва да се използват обезопасени проходни мостчета, които се осветяват през тъмната част от денонощието. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи строителни и монтажни работи, се ограничават по подходящ начин.

Съответно необезопасен е всеки един строеж, който не е сигнализиран по предвидения в закона начин и създава опасност от претърпяване на вреди.                   

Кога възниква право на обезщетение от необезопасен строеж

Кога възниква право на обезщетение?

Строителната дейност се характеризира с висока опасност на извършваната работа. За да е основателна претенцията, следва да са претърпени някакви вреди. Те могат да бъдат както от имуществен, така и от неимуществен характер.

Всяко увреждане, което е резултат от необезопасяването на даден строеж, подлежи на обезвреда. Вредата може да е довела до засягане на човешкия живот и здраве, така и до повреждането или унищожаването на някаква вещ (например лек автомобил).        

Кой има право на обезщетение?     

Ако увреденото лице е работник, който извършва трудова дейност на самия строеж, то тогава ще е налице трудова злополука. Увреждане може да претърпи и всеки друг гражданин. Такава ще е хипотезата, когато нараняването е причинено от паднал от необезопасения строеж предмет (строителен материал, инструмент и т.н.), както и при падане в шахта, изкоп или друга несигнализирана дупка, която е резултат от съответните строителни действия. 

Вредите може да са причинени и на лек автомобил, при което обезщетението ще се дължи на неговия собственик.

Право на обезщетение имат и наследниците на лицето, което е починало в резултат на увреждането.

Какъв е размерът на обезщетението?

Дължи ли се обезщетение се преценява индивидуално за всеки конкретен случай и размерът му зависи от множество фактори. То може да се търси както за имуществените, така и за неимуществените вреди.

Имуществените вреди са свързани най-вече с разходите, които пострадалото лице е извършило във връзка с лечението си. Такива са разходите за лекарства, медицински прегледи, рехабилитационни процедури и т.н. Имуществени са и вредите, които са свързани с поправяне или заменяне на увредената от инцидента вещ.

Неимуществените вреди от своя страна се дължат за претърпените болки и страдания от инцидента. Размерът на обезщетението за тях може да варира в широки граници и зависи от продължителността на възстановителния период, възрастта на пострадалия, степента на възстановяване и други факти и обстоятелства.    

Какъв е редът за защита и как можем ние да Ви помогнем?

1) Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2) При неуспешно доброволно уреждане на спора завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3) Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем да предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено по-горе в т. 2.

4) При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 13/06/2020
Borislav Simplichev
адв. Борислав Симпличев
Адвокат Борислав Симпличев е вписан в Софийска адвокатска колегия от 2020 г. Работи и притежава задълбочени знания и практически опит в дружественото, вещното и енергийното право. Опитът му включва успешно приключване на множество казуси, свързани с регулация на имоти, сделки с недвижимости и разрешаване на проблеми с общи и подробни устройствени планове. Експерт в изготвянето на правни становища и анализи на нормативната уредба. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.