недостъпна архитектурна среда

Какво представлява недостъпната архитектурна среда?

Проблемът с придвижването на хора с увреждания в населените места е един от най-съществените, въпреки всички предвидени законоустановени мерки и изисквания към обществената инфраструктура.

Действащата нормативната уредба е насочена към осигуряване на възможност на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да участват пълноценно във всички аспекти на живота, независимо дали здравните органи са предвидили същите да имат придружители.

За да се постигне равнопоставеност с всички останали членове на обществото, не трябва за тях да има недостъпна среда. Достъпната среда предполага лицето с увреждане абсолютно самостоятелно да може да влезе в обекта така, както е възможен достъпът на останалите граждани без увреждания.

Недостъпната архитектурна среда са сгради, пътища, транспортни и всякакви други открити и закрити съоръжения, включително училища, жилищни постройки, здравни заведения и работни места, които не са пригодени за самостоятелно ползване от лице с увреждане. 

Кой има право на обезщетение?

По силата на изричната разпоредба на закона – чл. 5 от Закона за защита от дискриминацията, поддържането на недостъпна архитектурна представлява форма на дискриминация на основата на признака „увреждане“.

Тази недостъпна архитектурна среда има за резултат накърняване достойнството на гражданите с увреждания и създаване на враждебна, обидна и застрашителна за тях среда. Така описаният резултат представлява неимуществени вреди, които подлежат на обезщетяване за всеки гражданин, на който му е било попречено самостоятелното придвижване в градска среда.

Следва да се отбележи, че не само гражданите, които имат затруднения в придвижването, поради увреждане, имат право на обезщетение. Такова имат и лицата със зрителни проблеми, за които също трябва да бъде осигурена възможност за самостоятелно и безопасно придвижване в обществена среда. В градската инфраструктура задължително е поставянето на т.нар. „тактилни плочи“ по тротоарите, които улесняват придвижването на хора с намалено зрение. Те следва не само да са налични по пешеходните зони, но и да са поставени по такъв начин, който да отговаря на нормативните изисквания.

Какъв е размерът на обезщетението?

Обезщетението се преценява за всеки конкретен случай и размерът му зависи от множество фактори. Както вече стана ясно, обезщетението се дължи поради възникване на негативни емоции у гражданите с увреждания, като стрес, притеснение, чувство на безпомощност и унижение при невъзможността си за придвижване в архитектурната среда.

Размерът на обезщетението зависи от продължителността и интензитета на преживените неприятни емоции, съответно от броя на посещения на съответното място и характера на физическите затруднения.    

През 2017 г. Софийски районен съд присъди обезщетение в размер на 7000 лв. за претърпените неимуществени вреди на гражданин, поради невъзможността му да влезе и пазарува в голям хранителен магазин с инвалидната си количка. Магазинът е разполагал със стълбищен робот, осигуряващ придвижването на нуждаещи се чрез прикрепване към него на инвалиден стол, но същият не бил приспособен за количката на пострадалия, както и за редица други модели.

Следва да се отбележи, че ако е налице претърпян инцидент в резултат на недостъпната инфраструктура, то също може да се претендира обезщетение за настъпилите вреди.

Какъв е редът за защита при недостъпна архитектурна среда

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Подаваме сигнал до Комисията за защита от дискриминация за установяване на извършеното нарушение.

3. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 11/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.