Лекарска грешка

Какво трябва да знаем за отговорността при лекарска грешка?

При упражняване на своята професия лекарите също носят отговорност за всички вреди, които са причинили в следствие на дейността си. Неизпълнението на техни законови задължения е прието да се обозначава с понятието лекарска грешка.

Лекарите могат да са субект на няколко различни вида отговорност – наказателна, административна и гражданска.

Наказателната отговорност за лекарска грешка е предвидена за най-тежките нарушения, които изрично са изброени в Наказателния кодекс – причиняване на смърт на друго лице поради немарливо изпълнение на лекарските задължения, извършване на аборт от лекар в разрез с утвърдените медицински стандарти или отказ на лекаря да помогне на лице в нужда без уважителна причина за това.

Административната отговорност се изразява в санкции, които се осъществяват вътре в системата на здравеопазването и се налагат от компетентен орган, предвиден в закона: порицание, глоба, отнемане на лекарски права и дисциплинарни наказания като забележка, предупреждение за уволнение или дисциплинарно уволнение.

Гражданската отговорност за лекарска грешка е механизмът, чрез която пострадалото лице може да получи обезщетение за неправомерните действия на лекаря. Гражданската отговорност може за бъде договорна и деликтна.

Договорната отговорност не покрива нанесените нематериални щети (болки, страдания, уплаха, стрес, загуба на доверие), докато при деликтната отговорност се дължи обезщетение и за тях.

Как се осъществява тази отговорност?

Осъществяването и на трите вида отговорност може да стане било чрез сезиране на съда или прокуратурата – за ангажиране на гражданската и наказателната отговорност, или някой от органите, които имат право да следят за спазването на здравното законодателство, като Изпълнителна агенция Медицински надзор и Регионалните центрове по здравеопазване.

За да се установи дали лекарят ще носи договорна или деликтна отговорност е важно дали пациентът е дал своето информирано съгласие за извършване на даденото вредоносно действие на лекаря.

При наличие на такова съгласие, пациентът няма право да получи обезщетение за претърпените неимуществени щети от лекарска грешка. И обратно – ако лекарят е действал без съгласието на пациента или без да се увери, че действието му няма да навреди на пациента, и с това е причинил вреди на лекувания, пациентът има право на обезщетение не само за направените разходи, а и за всички претърпени болки, страдания и дискомфорт,  включително пропуснатите ползи.

Деликтната отговорност на лекаря се установявана база нанесените вреди и причинно-следствената им връзка с действията на лекаря. Наред с това трябва да се установят два правнорелевантни факта – какви точно са предприетите действия или бездействия от страна на лекаря и дали те съответстват на установените медицински стандарти.

Какво е значението на вината в подобни случаи?

Вината на лекаря се предполага до доказване на противното. Противоправността на действието или бездействието на лекаря се определя съгласно съответствието им установените медицински стандарти, утвърдени по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и Правилата за добра медицинска практика, приети и утвърдени по реда на чл. 5, т. 4 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина. 

Следователно, всяко отклонение от установените медицински стандарти, което доведе до вреда за пациента, попада в обхвата на деликтната отговорност, както потвърждава и практиката на Върховния касационен съд.

Важно е да се отбележи, че при лекарска грешка може да се търси отговорност както за действие, така и за бездействие на лекарите.

Например, всеки лекар има задължение да окаже спешна помощ на лице в нужда, поради което в случай на неоказана спешна помощ, пострадалият или неговите наследници могат да предявят иск срещу лекарят, който е могъл да помогне, но не е, или срещу лечебното заведение, в което пострадалият се е намирал.

Как можем да Ви съдействаме, ако сте пострадали от лекарска грешка?

1. Провеждаме среща и Ви консултираме за възможните варианти за защита пред Вас.

2. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/фирма, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

3. В случай, че спорът не може да бъде разрешен доброволно завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение от лекарска грешка. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

4 .Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено в т.2.

5. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.


Публикувано на: 04/04/2020
Доника Ставрева
Доника Стеврева е юрист с интереси в областта на международното право. Интересите и са основно в гражданското право и правата на човека, като напоследък работи засилено с трудовоправни и медицинскоправни въпроси.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.