Снимка: Unsplash
Снимка: Unsplash

Какво представлява застраховката „Гражданска отговорност“?

Застраховката „Гражданска отговорност“ е една от многобройните видове застраховки, които се предлагат на пазара на застрахователни услуги. Тя бива доброволна и задължителна. Единствената застраховката „Гражданска отговорност“, за която се предвижда задължително сключване, е тази при автомобилния транспорт.

Предметът на закрила при застрахователните договори е имуществото на застрахования. Кодексът за застраховането изрично въвежда задължението на застрахователя да покрие причинените от застрахования на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Изискването е тези вреди да са пряко и непосредствено причинени вследствие на застрахователното събитие, а покриването им е в границите на определената с договора застрахователна сума.

Възможно е със застраховката да се покрие отговорността при неизпълнение на договорно задължение на застрахования. В този случай, застрахователят покрива пропуснатите ползи, които са причинени поради неизпълнение на договор срещу допълнителна премия, като това правило е диспозитивно, което означава, че лицата може да уговорят друго. Включват се и лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице, но винаги в рамките на застрахователната сума.

Поначало няма значение формата на вината на застрахованото лице. На обезщетение подлежат както умишлено причинените вреди, така и тези, които са причинени по небрежност. Но в случаите, в които застрахованият е действал умишлено, то тогава застрахователят може да иска от застрахования да му възстанови сумата, която той вече е изплатил на увреденото лице. Застрахователят няма право да търси сумата от застрахования само когато същият е действал при небрежност.

Увреденото лице има от една страна вземане срещу лицето, което е причинило вредите, от друга страна има вземане срещу застрахователя. Но обезщетение за причинените му вреди може да получи само веднъж. Следователно увреденото лице само избира от кого да го търси.

Кога се сключва застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите?

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължителна за всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България или което ще бъде регистрирано. Застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива както деликтната отговорност, така и договорна отговорност. Покриват се както имуществените, така и неимуществените вреди, както и претърпените загуби и пропуснати ползи.

Застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е най-често срещаната в практиката. Застрахователният риск при този вид застраховка е опасността от възникване в тежест на застрахования на задължение за заплащане на обезщетение за вреди. Застраховката покрива вредите, които застрахованият е причинил чрез моторното си средство на участниците в движението по пътищата.

Какво представляват имуществените вреди?

Имуществените вреди се изразяват в намаляване на имуществото на увреденото лице. Те по правило се изплащат под формата на парично обезщетение. Предвидена е възможност, при съгласие от застрахования, застрахователят да възстанови вредите в натура. В този случай вредите се отстраняват от външен изпълнител.

Какво представляват неимуществените вреди и кои лица имат право на обезщетение?

Неимуществените вреди представляват болки, страдания и други негативни изживявания, които лицата претърпяват вследствие на сбъдване на застрахователното събитие.

Въпросът кои лица имат право да търсят обезщетение за неимуществени вреди е бил спорен дълго време в практиката. Поради това, Пленумът на Върховният съд в две свои постановления е приел, че лицата, които имат право да получат обезщетение за причинените неимуществени вреди, са най-близките на пострадалия, които са децата, съпругът и родителите на пострадалия. Прието е, че право на обезщетение имат и отглежданото дете, дори и в случай, че не е осиновено, отглеждащият го, както и лицето, което е живяло на съпружески начала с починалия.

Върховният касационен съд (ВКС) в своето тълкувателно решение № 1 от 2016 г. разшири кръга от лицата, които имат право на обезщетение от неимуществени вреди. По изключение, обезщетение за неимуществени вреди може да получи всяко лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с пострадалия и търпи продължителни болки и страдания. Необходимо е обаче да се докаже особено близка връзка, както и претърпените непосредствено и за продължителен период от време значителни морални болки и страдания. Особено близка връзка може да съществува между пострадалия и неговите братя, сестри, баби, дядовци и внуци.

Автор на статията – Габриела Костова

Редактор – Николай Димитров

Публикувано на: 26/02/2024
адв. Николай Димитров
Адвокат Николай Димитров е вписан в Софийска адвокатска колегия. Притежава богат опит в областта на процесуалното представителство, застрахователното, административното и публичното право. Участвал е в неправителствена организациия, занимаваща се с оценка на законодателството. Притежава дългогодишен опит в правната регулация на частната охранителна дейност. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.