насилие над деца как да реагирам

Децата са най-уязвимата категория лица, които могат да са жертва на домашно насилие невъзможността да се защитават самостоятелно. Липсата на социален опит води до невъзможност за самите тях да оценят насилието върху тях като такова. В този смисъл, децата – жертви на домашно насилие, много рядко са способни да се оплачат.

Дете по смисъла на закона е всяко физическо лице до навършване на 18 години и може да се възползва от защитата, която му предоставя Законът за защита от домашно насилие (ЗЗДН).

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие. Принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или се намират във фактическо съпружеско съжителство.

За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, което е извършено в негово присъствие.

Домашното насилие има различни форми и може да се наблюдава като акт на физическо, емоционално или сексуално насилие, както и като неглижиране от своите родители. Има четири типа неглижиране: физическо, образователно, здравно и емоционално.

Признаци, които подсказват за наличие на домашно насилие над деца

За развитието на едно дете и неговото израстване в пълноценна и безопасна среда е необходимо да бъдат посрещнати не само физическите му нужди, но и емоционални такива. Освен необходимостта от дрехи, дом и храна, всяко дете има нужда и от любов, разбиране, уют, уважение, насърчаване и подпомагане, търпение и израстване в семейна среда без насилие.

Дори насилието да не е насочено пряко към тях, децата стават жертви на домашно насилие, когато стават свидетели и то е извършено в тяхно присъствие. Могат да чуват какво се случва в съседната стая и родителите да си мислят, че то остава скрито и неразбрано. Това обаче е почти невъзможно, тъй като децата усещат стреса и страданието на своите родители.

Децата, изложени на насилие, могат да развият признаци като чувство на вина, тревожност, страх, самотност, агресивност, затвореност към света около тях, ниско самочувствие и т.н.

Към кого да се обърнете?

Закрилата на детето се осъществява чрез различни институции – Държавна агенция за закрила на детето, органите на МВР, дирекция „Социално подпомагане“, кметове на общини и други.

Всеки пострадал от домашно насилие може да подаде молба до районния съд по постоянния или настоящия си адрес. Мерките, които може да наложи съдът са:

  • задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
  • отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
  • забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;
  • временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
  • задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми;
  • насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Изброените мерки се налагат за определен срок. Важно е да се отбележи, че молбата се подава в срок от един месец от акта на домашно насилие.

Пострадалото лице може да подаде молба до орган на Министерство на вътрешните работи и да бъде наложена спешна мярка за закрила, ако съществува реална опасност за живота или неговото здраве.

Освен пострадалото дете, всеки родител, настойник, попечител или друго лице може да иска и да получава съдействие от изброените органи.

мерки домашно насилие

Как да докажем домашно насилие?

За да получи каквато и да е защита от съда, при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова.

Намирането на свидетели, които да потвърдят домашното насилие, би повлияло положително. Родителят (който не е извършител) или близки на детето, съученик от училище, а дори и съседът – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, шансовете й за получаване на по-ограничителна мярка, се увеличават.

В заключение

Разговорите и изслушването на децата ще им помогнат да изразят своите чувства и да сподели емоциите си. Домашното насилие над деца би имало трайни последици върху техния бъдещ живот. Колкото и да е трудно, следва да се потърси незабавно помощ, за да не се стигне до фатален край или отрицателно отражение върху детето, жертва на домашно насилие.

Публикувано на: 17/03/2020
Anabel Manastirska
Анабел Манастирска
Анабел Манастирска е юрисконсулт в Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“. Притежава опит в областта на облигационното, семейното и международното частно право. Анабел има богата практика в областта на правото на Европейския съюз, по-конкретно Регламент № 261/2004 г. Работи с внимание към детайлите и професионализъм към всеки индивидуален казус. Работни езици: български, английски,

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.