Дискриминация при прекратяване на трудови правоотношения

Конституцията и законите гарантират безпрекословна защита срещу всички форми на дискриминация. Установен е развит режим на тази защита, който в България се прокламира основно от Закона за защита от дискриминация.

Немалко са случите на проява на дискриминация при уволнение, което по същество е незаконно. Всички лица имат право на равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот и на справедливо отношение. Пострадалите от дискриминационни прояви имат право на съдеббна защита и на обезщетяване.

Какво е дискриминация?

Дискриминацията създава условия на неравнопоставеност. Съгласно закона може да се основава на: пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Всяка форма на дискриминация е незаконна и противоречи на принципите за равенство и справедливост. Не се допускат никакви ограничения на правата или създаване на привилегии въз основа на посочените по-горе признаци.

Дискриминация при прекратяване на трудов договор– как да защитя правата си?

Всеки работник/служител има право на защита срещу незаконно уволнение. Това става чрез оспорване на уволнението пред съда. Тези права се гарантират от Кодекса на труда.

Когато прекратяването на трудовия договор е настъпило с дискриминационна проява, потърпевшият има правото да поиска това да бъде установено. Начините са най-общо два – чрез сигнали/жалби до Комисията за защита от дискриминация или по съдебен ред.

След като бъде установено, че е налице дискриминация, незаконно уволненият може да потърси дължимото обезщетение доброволно по съдебен ред. За целта се завежда дело пред съответния районен съд срещу извършителя на дискриминационното деяние.

Когато Комисията за защита от дискриминация е установила наличието на дискриминационна проява, в хода на делото тя не се установява повторно. Ако предприетите мерки за защита от дискриминация изключват сезирането на Комисията, то съдът разглежда случая и преценява налице ли е дискриминация.

Обезщетение за имуществени и на неимуществени вреди

Законодателството предвижда обезщетяване на всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от проявената форма на дискриминация, като това трябва да се докаже.

В хода на делото, съдът преценява претендираното обезщетение за имуществени вреди основателно ли е и доколко претендираният размер отговаря на реално настъпилите вреди. Размерът на обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.

Имуществени вреди, настъпили вследствие на незаконно уволнение от дискриминационно естество, могат да бъдат и под формата пропуснатите доходи. Ако след уволнението работникът/служителят е започнал работа на друго място, където получава по-нисък доход, разликата между размерите на доходите на предходната и новата работа също представлява имуществена вреда.

Неимуществените вреди от своя страна са част от душевния живот на хората. Те не могат да бъдат материализирани, тъй като не присъстват в обективния свят. В хипотеза на проявена дискриминация при уволнение, те могат да се изразяват в причинените стрес, неудобства, притеснения и тревоги и т.н.

уволнение

Настоящата статия цели да постави акцент върху правото на всеки човек да изисква справедливо отношение и равенство – в отношенията между хората и пред закона. Всеки, станал жертва на дискриминация при уволнение, разполага с арсенал от законоустановени начини за защита на правата си.

По своя характер дискриминационната проява представлява грубо нарушение на принципите на днешното демократично и цивилизовано общество.

Дискриминацията не се толерира и всеки, станал нейна жертва, следва да реализира и защити законоустановените си права и да получи обезщетението, което му се полага. В случай че сте станали жертва на дискриминационна проява, може да се обърнете към нас за консултация. Консултацията може да бъде безплатна, ако адвокатът прецени, че са налице предвидените в закона предпоставки за това. Съгласно Закона за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.

При подадена жалба и след като Комисията се запознае с обстоятелствената част около конкретния случай, тя образува производство за защита от дискриминация. В хода на производството се установява дали е налице дискриминационна проява по смисъла на закона и се реализират предвидените в чл. 47 от ЗЗДискр мерки, ако е направено искане за това.

Публикувано на: 01/05/2020
Avatar photo
Кристиана Тинчева
Кристиана Тинчева е юрист в Адвокатско дружество “Георгиев и Петров”. Специализира в областта на вещното право, енергийното право, както и в сферата на административното право и административния процес. Активно се занимава със защита правата на гражданите и юридическите лица в производствата по отчуждаване на частни имоти за държавни или общински нужди. Притежава знания и опит по отношение на отговорността на държавата и общините за вреди и мерките срещу изпирането на пари. Работни езици: български, английски.

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.