Какво е деликт и защо решихме да създадем този сайт?

В българското право деликтът е уреден така – „Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму” Терминът „деликт“ произхожда още от римското право, където неправомерните деяния са били групирани в две групи – престъпления („crimina“) и деликти („delictum“).
В днешно време деликтът е уреден с общата забрана да не се вреди другиму. Нарушението на тази забрана поражда деликтното право. Отделните хипотези на деликта вече определят кога едно лице отговаря за вредите, които е причинило, докъде се простира границата на неговата отговорност, кога едно лице отговаря за действията на друго, както и други особености на отделните деликти. Ако считате, че Ваше материално или нематериално благо е засегнато от действие или бездействие на друго лице, следва да знаете, че своевременното обръщане към адвокат за консултация и защита на Вашите права е изключително важно за тяхното удовлетворяване.
Решихме да създадем настоящия сайт, за да запознаем гражданите с правата им и да им съдействаме при тяхното упражняване, когато спрямо тях е извършено непозволено увреждане (деликт). Непознаването на правата, страха от тяхното упражняване или комбинацията от двете, са довели до силното усещане за несправедливост, което битува в обществото в днешно време. Ако някой виновно е увредил Ваше имуществено или неимуществено благо, то Вие вероятно имате право на обезщетение. Нашият сайт цели да Ви отговори на въпросите: кои са тези случаи, кои са техните особености, какво обезщетение може да получите, от кого и какъв е редът, за да упражните правата си.
Без да претендира за теоретична точност и изчерпателност на изложеното, а по-скоро целейки да щрихира основните моменти в гражданската отговорност за вреди, ще представим основното понятие за деликт и неговите видове. Запознаването с тези основополагащи понятия, ще Ви помогне по-лесно да се ориентирате в настоящия сайт и да разберете по-правилно и пълно правата си.
В гражданското право отговорността за вреди бива договорна и деликтна. Договорната отговорност цели да замести липсващата полезна за кредитора промяна, неосъщественото дължимо поведение или резултат ( т.е. да защити преди всичко т.нар. „позитивен интерес” на кредитора), например: неплащане на парично задължение, неизпълнение на задължение за предаване или изработване на вещ, неизпълнение на дължимо поведение или резултат и т.н.
Деликтната отговорност от своя страна е призвана да обезщетява най-вече т.нар. „негативен интерес”, свързан с това да няма промени в една обстановка или правно положение. С други думи, деликтната отговорност влиза в действие, когато нещо ново и нежелано е настъпило за едно лице, като последиците на тази нежелана промяна са също така негативни и нежелани – например увреждане на здравето или смърт, увреждане на имущество, засягане на честта и доброто име и т.н. Деликтната отговорност има за цел да възстанови положението максимално близко до това, което би било, ако не беше извършено нежеланото деяние и не беше настъпила негативната промяна. Лицето, което е извършило правонарушението и носи отговорност за него, се нарича „делинквент” или „увреждащ“, а „увреден“, „пострадал“ е кредиторът на обезщетението.
Многобройни могат да бъдат източниците, пораждащи гражданската отговорност, като настоящият сайт само е щрихирал по-разпространените от тях, без да претендира за изчерпателност.
Всички статии и публикации не представляват правна консултация и ние не носим отговорност за действия, предприети от Ваша страна, въз основа на информацията в сайта. Нашата цел е да запознаем читателите с техните права, но при изричната резерва, че увредените или ощетените лица е препоръчително да ползват професионална правна помощ при упражняване на правата им пред съд

Подайте иск

  • Пусни файловете тук или
    Accepted file types: pdf, doc, jpg, png, gif.
    Моля закачете приложения, ако има такива