телесни повреди

При причинени телесни повреди виновният следва да обезщети пострадалия за всички имуществени и неимуществени вреди, които са резултат от неправомерното действие. Наказателният кодекс съдържа понятие за телесна повреда, като са уредени три вида: лека, средна и тежка телесна повреда.

Как се определя обезщетението обаче, когато са причинени няколко телесни повреди – следва ли да се определи за всяка една справедлив размер на обезщетение или трябва да се определи едно общо обезщетение за всички телесни повреди, взети заедно?

Какво казва законът, когато са причинени няколко телесни повреди?

На обезщетяване подлежат всички вреди – имуществени и неимуществени, които са пряка и непосредствена последица от непозволеното увреждане (деликт). Обезщетението за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост. Понятието „справедливост” по смисъла на закона не е абстрактно, а е свързано с преценката на конкретни обективно съществуващи и установени по делото обстоятелства.

Едно или няколко увреждания?

Когато непозволеното увреждане се изразява в нанасяне на няколко телесни повреди, броят и видът им е от значение за приложение на посочения принцип, тъй като съответните обстоятелства са относими към тежестта на увреждащото действие. Принципът е, че при наличието на едно увреждащо действие се дължи едно обезщетение. Броят и видът на нанесените телесни повреди е от значение за:

  • Колко тежко е причиненото увреждане, съответно
  • Какъв да е справедливият размер на обезщетението.

В този смисъл по-долу сме преразказали казус от съдебната практика на Върховния касационен съд, свързан с нападение от куче. Кучето е било избягало от стопанина си, но въпреки това последният носи отговорност за причинените от животното увреждания. Пострадалата е била нахапана, като й е причинена голяма разкъсно-контузна рана на главата, гърба, по външната повърхност на едното рамо, разкъсно-контузни рани по пръститe на дясната ръка и по дланите. Нараняването е било съпроводено с обилна кръвозагуба, като забавянето на медицинска намеса би застрашило живота.

Въпреки че са били налице множество отделни телесни повреди, от законова гледна точка те представляват едно увреждащо действие, за което собственикът на животното трябва да отговаря. Отделните увреждания, взети в своята съвкупност, както и всички последици за здравето на пострадалата, са мотивирали съда да определи за справедливо обезщетение в размер на 25 000 лв., което е съобразено в икономическата ситуация в България към момента на деликта (а именно 2011 г.).

Ако и Вие сте пострадали при подобен инцидент, важно е да знаете какъв е редът за претендиране на дължимово Ви се обезщетение.

Какво нашият екип може да направи за Вас?

1. Ще направим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/лица, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение от неосъществен контрол над животното. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3. Ако има образувано наказателно дело* във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено по-горе в т. 2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

*Важно е да бъдете представлявани от адвокт и в наказателното дело, тъй като съгласно Гражданскопроцесуалния кодекс осъдителната присъда може изключително много да облекчи доказването на иска за обезщетение след това. Законът постановява, че влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца)

Публикувано на: 17/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.