Лекарска грешка - отговорност

В свое решение от началото на февруари 2020 г., Върховният касационен съд („ВКС“) отново внесе яснота в понятието „справедливост“ при определяне на обезщетението за неимуществени вреди от деликт – в случая при лекарска грешка (т.нар. медицински деликт).

Kакви са конкретните факти по случая?

Пациент постъпва в столичен медицински център с оплаквания за халацион. Това е заболяване на окото, подобно на ечемика. И двете заболявания се характеризират с нисък риск за здравето и лечението им е по-скоро леко и рутинно.

При започване на плановата операция, в резултат на действията на лекаря при инжектиране на местна упойка, на пациента са били причинени телесни увреждания – временно увреждане на зрителната функция на окото. Медицинската интервенция след настъпилите увреждания е прекъсната и не е довършена.

Вината на лекаря е проявена под формата на небрежност, която е могла да бъде избегната, ако беше положена дължимата грижа. Прието е, че извършените действия не съответстват на утвърдените от медицинската наука и практика методи за лечение на очни болести и медицинските стандарти в областта на офталмологията.

Установено е чрез медицинска експертиза, че лекарят не е положил дължимата грижа, че не е направил всичко необходимо, за да не бъде увреден пациентът му съобразно необходимите знания и умения, които следва да притежава всеки един добросъвестен лекар на негово място. Без значение в случая е, че е получавано информирано съгласие от пациента.

Кой отговаря за причинените вреди в такъв случай на лекарска грешка?

Предявеният иск за неимуществени вреди е насочен едновременно срещу:

  • Лекарят, извършил операцията (като пряк извършител на деликта);
  • Болницата, в която лекарят е работил (като възложител на работата).

В този и други подобни случаи, лекарят и неговият работодател отговарят солидарно. Това ще рече, че пострадалият може да търси дължимото обезщетение изцяло от всеки един от двамата. Плащането от един от тях обаче освобождава другия.

Как е определено обезщетението?

Съдът определя обезщетението за претърпените неимуществени вреди (болки, страдания и др.) по справедливост. Понятието „справедливост“ се преценява от съда за всяко съдебно дело, при съобразяване на конкретните факти и обстоятелства по него. Когато този принцип е нарушен, това дава отражение върху изводите за паричния еквивалент, необходим за възмездяване на увреденото лице за претърпените от него неимуществени вреди. 

В случаят, за да определи обезщетението от 10 000 лв. за претърпените от пациента неимуществени вреди от лекарска грешка, съдът е отчел:

  • установените характер и степен на увреждането;
  • обстоятелства, при които е получено;
  • продължителността на лечението и извършените медицински манипулации;
  • перспективата за възстановяване и трайните последици;
  • възрастта на увреденото лице;
  • възможността му да продължи трудовата си кариера;
  • възможността му да се социализира;
  • общественото и социалното му положение.

В случай, че сте претърпели вреди от лекарска грешка, нашият екип може да Ви предостави консултация, на която да Ви посъветваме дали Вашата претенция е основателна. Консултацията може да бъде безплатна, ако адвокатът прецени, че са налице предвидените в закона предпоставки за това. Съгласно Закона за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.

В случай че желаете да защитите правата си, можем да Ви представляваме както в наказателното (тъй като лекарската грешка може да бъде и престъпление), така и в гражданското производство.

Какъв е редът за претендиране?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща с отговорното лице/фирма, на която опитваме да договорим най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, можем да преминем към подписването й.

2. В случай, че спорът не може да бъде разрешен доброволно завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение от лекарската грешка. Освен че не ни дължите никакъв хонорар предварително, ще направим и всичко възможно да Ви освободим от заплащане на такси и разноски към съда, ако са налице предпоставките за това, предвидени в закона.

3.Ако има образувано наказателно дело във връзка с деликта, можем да Ви представляваме и по него. В това дело можем предявим исковете, които иначе биха били предмет на заведеното гражданско дело, посочено в т.2.

4. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

Публикувано на: 17/02/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.