Справедливостта при определяне на неимуществени вреди

Неимуществените вреди подлежат на обезщетяване, като размерът на това обезщетение се определя от съда, който съблюдава принципът на справедливостта. Имуществените вреди от своя страна се обезщетяват според стойността им така, както са извършени или трябва да бъдат извършени.

Когато от едно противоправно действие (например ПТП, нанесен побой, лекарска грешка или др.) определено лице е претърпяло вреди, то има право на обезщетение. Претърпените вреди могат да бъдат под формата на реални финансови загуби (разходи за лечение, закупуване на лекарства, болничен престой) или такива, които нямат финансово изражение – това законът нарича „неимуществени вреди“.

Какво представлява „справедливостта“ при определяне на обезщетението?

Съдебната практика приема, че справедливостта е мярка за определяне на обезщетението при деликт. Tова не е абстрактно понятие, а предполага винаги преценка на обективно съществуващи, конкретни обстоятелства и факти.

При телесните увреждания например се вземат предвид:

 • характерът на увреждането;
 • начинът на извършването му;
 • допълнителното влошаване на състоянието на здравето;
 • причинените морални страдания;
 • осакатявания;
 • загрозявания и др.

Тези обстоятелства трябва да бъдат адекватно анализирани и оценени, поотделно и в тяхната съвкупност, с посочване на значението им спрямо съдържанието на увреждането. Стремежът на съдебната практика е да приведе понятието за справедливостта такава, каквато я разбираме в житейски смисъл, съответно и в правните си актове.

А кога именно съдът нарушава „справедливостта“?

Когато съдът само е изброил релевантните за определяне на обезщетението факти, но не е мотивирал оценъчен извод за приноса им спрямо вида и обхвата на вредите или неправилно е преценил последните. Преценка му изисква и отчитане на общественото разбиране за понятието „справедливостта”, формиращо се въз основа на обществено-икономическите условия към момента на настъпване на събитието.

С други думи – ако съдът не е направил нужния анализ и не е отчел в достатъчна степен значението им при определяне размера на обезщетението, имаме несправедливо решение, което ще подлежи на отмяна при обжалване.

Когато се касае за конкретно обективно съществуващи обстоятелства, те не съставляват съдържание на понятието справедливост, а са елементи на възмездяване, които при това следва да бъдат възмездени именно при следване принципа на справедливостта. От тук следва и че последното понятие по делата не трябва да остава недефинирано, за да не води до невъзможност да се проследи механизма на определяне на крайния размер на обезщетението за неимущестевни вреди.

По какъв конкретен казус е отговорено на този въпрос?

При настъпило ПТП през 2015 г., пострадалият е претърпял множество увреждания, за което му е присъдено обезщетение в размер на 140 000 лв. от застрахователя на виновния водач по застраховка „Гражданска отговорност“!

За да определи тази сума като „справедлива“, съдът е отчел конкретно:

 • Броя, вида и тежестта на телесни увреждания – травматичен шок, контузия на гръдния кош, фрактури на почти всички ребра, множество други фрактури, контузии и изкълчвания;
 • Продължителността на лечебния и възстановителния период – 20 дни болнично лечение, последвани от 24 дни физиолечение и рехабилитация; 6 месеца невъзможност за самообслужване; общ възстановителен период – 2-3 години;
 • Интензитета на търпените болки и страдания;
 • Възрастта на пострадалия към момента на инцидента;
 • Допълнителни негативни изживявания – 6 месеца на легло, придвижване в инвалидна количка и впоследствие с патерици, затруднение в самообслужването;
 • Последиците за здравето и прогнозата за бъдещото му здравословно състояние – дефицит на движенията, говорни нарушения, паметови нарушения и затруднения в пространствената ориентация;
 • Обществено-икономическите условия в страната към настъпване на застрахователното събитие.

Всички от изброените по-горе факти трябва да бъдат доказани. Отговорното за инцидента лица също ще ползва адвокат и ще се защитава, като ще се стреми да обори Вашите твърдения.


Предвид това, нашият екип може да Ви предостави консултация, на която да Ви посъветваме дали вашата претенция би била основателна. Консултацията може да бъде безплатна, ако адвокатът прецени, че са налице предвидените в закона предпоставки за това. Съгласно Закона за адвокатурата, адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на: лица, които имат право на издръжка; материално затруднени лица; роднини, близки или на друг юрист.

В случай че желаете да защитим правата Ви, нашият екип може да Ви представлява както в наказателното, така и в гражданското производство.

Изключително важно е преди завеждане на съдебното дело да бъде извършен пълен анализ на ситуацията, да се преценят всички възможни доказателтва, които трябва да бъдат обезпечени и не на последно място – да бъде определен точния размер на предявения иск. Ако искът бъде предявен изцяло, то и разноските на страната ще бъдат присъдени в цялост и тя няма да дължи плащане на разноските на насрещната страна.

Публикувано на: 17/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.