търговски обект
Имате ли право на обезщетение, ако някой неоснователно Ви пречи да използвате своя търговски обект

Ако притежавате търговски обект (например магазин, ателие, ресторант или др.) и някой Ваш съсед извърши действие, с което Ви пречи да упражнявате бизнеса си, то той Ви дължи обезщетение.

Отговорността му е както за причинени вреди, така и за пропуснати ползи.

Настоящата статия обръща внимание само на т.нар. пропуснати ползи*. Извън тях, отговорното лице за деликта трябва да поправи и всички реално причинени вреди (т.е. разходи, свързани с ремонти, възстановяване на настъпили повреди и др.). Собственикът или ползвателят може да иска по съдебен път и спиране на действията, с които се ограничава правото му да ползва обекта си, ако те още продължават.

Какви са предпоставките за ангажиране на отговорност?

  • Извършване от друго лице на противоправно действие – т.е. такова, извършено не по определените от закона правила. Такова действие може да бъде преграждане на пътя за достъп, запушване на канал, отбиване на вода, с която е захранван Вашия търговски обект, прекъсване на електричество или др.;
  • Лишаването от възможността в определен период да ползвате собствената Ви сграда (или част от нея) по предназначение като търговски обект;
  • Причинна връзка между противоправното поведение и вредите (т.е. настъпилите за Вас вреди да са причени единствено и само от това противоправно поведение);
  • Установен размер на обезщетението за лишаване от ползване по предназначение на търговския обект.

Каква е съдебната практика при възпрепятстване ползването на търговски обект?

Наскоро Върховният касационен съд (ВКС) разгледа дело за цех за производство и продажба на закуски, който е имал трима души собственици. Собствениците на търговския обект не са могли да използват цеха си за период от две години, в резултат на това, че техен съсед е прекъснал водопроводно отклонение и е заварил водопроводна шахта в нарушение на установени нормативни изисквания. Присъдено им е обезщетение в размер на 24 месечни наема, изчислени на база средни пазарни цени за сходни обекти в района, както и законна лихва и всички разноски по делото.

Ако и Вие сте имали подобен случай и искате да Ви съдействаме, за да защитите правата си, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво нашият екип можем да направим за Вас?

1. Правим опит за доброволно уреждане на спора – провеждаме среща и договаряме най-добрите за Вас условия. След одобрение от Ваша страна на параметрите на тази спогодба, преминаваме към подписването.

2. Завеждаме гражданско съдебно дело, за да претендираме дължимото Ви се обезщетение. Напомняме Ви, че не ни дължите никакъв хонорар предварително, при положение, че за Вас са налице предпоставките за това в Закона за адвокатурата.

3. При успешен изход на делото/делата, образуваме изпълнително дело и Ви представляваме пред частен съдебен изпълнител, който ще Ви съдейства да получите реално присъдената сума със съдебното решение – чрез запор на банкови сметки или други подходящи действия.

* Подлежащите на обезщетяване имуществени вреди са два вида – претърпяна загуба и пропусната полза. При обезщетяване на пропуснати ползи в резултат на непозволено увреждане, включително за случаите на обективна отговорност, приложение намира принципа за пълно възстановяване на всички преки и непосредствени вреди, но пропуснатите ползи за собственика за бъдеще време се обезщетяват, само ако ще настъпят със сигурност.

В Тълкувателно решение № 3 от 12.12.2012 г. по тълкувателно дело № 3 от 2012 г. на ОСГТК на ВКС, съдът е приел, че трябва да съществува сигурност за увеличаване на имуществото , която сигурност не се предполага, освен при установена по нормативен ред презумпция за настъпването й. Принципът на пълното обезщетяване на имуществената вреда изисква съизмеряване с пазарна оценка на стойностите, но пазарът не е безусловен определител за сигурност при настъпването на пропуснати ползи, оценявани занапред . Когато за целите на обезщетението ,при определена категория пропуснати ползи законодателно е нормиран начина на определянето им , съвместяващ принципите и критериите за оценка , възприетата с нормативен акт методика е приложима

Публикувано на: 17/03/2020
Avatar photo
Георги Георгиев
Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.