Множество мерки за защита от домашно насилие

Какво представлява домашното насилие?

Домашното насилие може да се изразява в действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството.

Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Отговори на основните правни въпроси, свързани с домашното насилие, може да прочетете в нашата статия по темата.

С решение от 26.11.2020 г. Върховният касационен съд (ВКС) отговори на въпрос, свързан със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), който доскоро беше решаван противоречиво от съдилищата.

„Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?“

беше въпросът, на който отговориха върховните съдии.

Преди решението на Върховния касационен съд (ВКС), част от съдилищата приеха, че щом в полза на едно лице има действаща заповед за защита от домашно насилие, то това лице няма интерес да иска нова заповед, дори да е извършен нов акт на насилие.

Други съдии приемаха, че нова молба за закрила е допустима, ако същият насилник е извършил нов акт на домашно насилие.

Върховните съдии разрешиха това противоречие, като приеха, че:

Действаща мярка срещу домашно насилие не е пречка пак да се иска защита!

За различните актове на домашно насилие срещу насилника могат да се наложат различни по степен, интензивност и продължителност мерки, което е и в съответствие с горния извод.

Върховните съдии подчертават, че отговорността в Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) не изключва гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност.

„Тъй като всеки акт на домашно насилие като форма на насилие е с различно естество, интензивност и последици и законът предвижда различни мерки за защита от домашно насилие, то всяка мярка за защита следва да е съответна на извършения акт съобразно неговата тежест, продължителност, последици. Целта на защитата по ЗЗДН е да се преустанови осъществено срещу молителя посегателство едва след което да се прояви и превантивното и възпиращо действие на наложената спрямо извършителя защитна мярка“.

Действително, ако срещу същия извършител на домашно насилие вече е била допусната определена мярка, то щом насилието се е повторил, значи тази мярка не е изпълнила своята цел – да защити жертвата. Именно затова няма пречка отново да се поиска нова защита, щом е налице нов акт на насилие.

Върховните съдии обръщат внимание, че производството по акона за защита от домашно насилие (ЗЗДН) предоставя гаранции за защита и на двете страни в процеса. „Ако се приеме, че за молителя липсва правен интерес да подаде пред съда искане за защита при нов, последващ акт на домашно насилие, то правото на защита на пострадалото лице ще е сериозно накърнено.

Последващата молба не може да бъде квалифицирана като допустима или недопустима преди съдът да е установил дали за съответния акт на домашно насилие вече не е наложена мярка за защита, както и дали молбата не се отнася за нов вид акт на домашно насилие, извършено от ответника, независимо че той е изпълнил заповедта на съда, издадена по предходна молба“

 • Заяви консултация

 • Как може да се свържете с нас?

  Може да ни откриете на тел: +359 883 333 797 или като попълните формата за контакт по-долу.
 • Пуснете файловете тук или
  Приети типове файлове: pdf, doc, jpg, png, gif, Максимален размер на файла: 100 MB.
   Моля прикачете приложения, ако има такива.

  Публикувано на: 26/11/2020
  Avatar photo
  Георги Георгиев
  Адвокат Георги Георгиев дългогодишен опит в сферата на гражданското право, като е специализирал в сферата на гражданския процес, наследственото и облигационното право. Адвокат Георгиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Георгиев и Петров"

  Настоящата статия не представлява правен съвет и цели да обърне внимание на някои аспекти на дължимостта на обезщетение за имуществени и/или неимуществени вреди. За повече информация по горните въпроси или при нужда от консултация, моля свържете се с екипа на delikti.bg или подайте своето запитване в интернет страницата на Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“.